رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد نمایش میله اسکرول TextView
#1
   

سلام ، من یه فرگمنت دارم که کدهای گرافیگش به این صورت هست


<LinearLayout
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:background="@android:color/white"
   android:orientation="vertical"


   tools:context="com.example.school.app.ViewPagerFragment.GozareshFragment">

   <LinearLayout
       android:layout_width="match_parent"
       android:orientation="horizontal"
       android:background="@color/divider"
       android:paddingLeft="5dp"
       android:paddingRight="5dp"
       android:minHeight="?attr/actionBarSize"
       android:layout_height="wrap_content">

       <LinearLayout android:layout_width="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:orientation="horizontal"
           android:gravity="center"
           android:layout_height="match_parent">
           <LinearLayout
               android:layout_width="wrap_content"
               android:background="@drawable/counter_background"
               android:layout_height="wrap_content">
               <TextView
                   android:layout_width="wrap_content"
                   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
                   android:textColor="@android:color/white"
                   android:text="223"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:id="@+id/grp_name" />
           </LinearLayout>

           <TextView
               android:id="@+id/header_tree_text"
               android:layout_width="wrap_content"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:textSize="16sp"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:layout_marginLeft="2dp"
               android:layout_marginStart="2dp"
               android:text="گروه درسی :"/>

       </LinearLayout>
       <LinearLayout android:layout_width="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:orientation="horizontal"
           android:gravity="center"
           android:layout_height="match_parent">
           <LinearLayout
               android:layout_width="wrap_content"
               android:background="@drawable/counter_background"
               android:layout_height="wrap_content">
               <TextView
                   android:layout_width="wrap_content"
                   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
                   android:textColor="@android:color/white"
                   android:text="45"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:id="@+id/Teda_tekrar" />
           </LinearLayout>

           <TextView
               android:id="@+id/header_two_text"
               android:layout_width="wrap_content"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:textSize="16sp"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:layout_marginLeft="2dp"
               android:layout_marginStart="2dp"
               android:text="تعداد کل سوال :"/>

       </LinearLayout>
       <LinearLayout android:layout_width="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:gravity="center"
           android:orientation="horizontal"
           android:layout_height="match_parent">
           <LinearLayout
               android:layout_width="wrap_content"
               android:background="@drawable/counter_background"
               android:layout_height="wrap_content">
               <TextView
                   android:layout_width="wrap_content"
                   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
                   android:textColor="@android:color/white"
                   android:text="4"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:id="@+id/Shomare_soal" />
           </LinearLayout>

           <TextView
               android:id="@+id/header_one_text"
               android:layout_width="wrap_content"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:textSize="16sp"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:layout_marginLeft="2dp"
               android:layout_marginStart="2dp"
               android:text="شماره سوال: "/>

       </LinearLayout>

   </LinearLayout>


   <LinearLayout
       android:layout_width="match_parent"
       android:orientation="vertical"
       android:padding="5dp"
       android:layout_height="match_parent">
       <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:gravity="center_vertical"
           android:orientation="horizontal"
           android:layout_height="0dp"
           android:padding="5dp"
           android:layout_weight="1">

           <TextView
               android:id="@+id/page3_text_english"
               android:layout_width="0dp"
               android:layout_weight="6"
               android:background="#fff5f5f5"
               android:lines="1000"
               android:singleLine="false"
               android:maxLines="1000"

               android:layout_height="match_parent"

               android:textIsSelectable="true" />       </LinearLayout>

       <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
           android:gravity="center_vertical"
           android:orientation="horizontal"
           android:layout_height="0dp"
           android:padding="5dp"
           android:layout_weight="1">
           <TextView
               android:id="@+id/page3_text_farsi"
               android:layout_width="0dp"
               android:background="#fff5f5f5"
               android:layout_weight="6"
               android:layout_height="match_parent"
               android:singleLine="false"
               android:maxLines="1000"

               android:scrollIndicators="top" />       </LinearLayout>


       <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:gravity="center_vertical"
           android:orientation="horizontal"
           android:layout_height="0dp"
           android:padding="5dp"
           android:layout_weight="1">
           <Button android:layout_width="0dp"
               android:layout_weight="1"
               android:background="@drawable/selector_button"
               android:text="چهارمی"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               android:layout_height="36dp"
               android:id="@+id/jump" />
           <Button android:layout_width="0dp"
               android:layout_weight="1"
               android:text="سومی"
               android:layout_marginLeft="5dp"
               android:layout_marginStart="5dp"
               android:background="@drawable/selector_button"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               android:layout_height="36dp"
               android:id="@+id/showanswer" />
           <Button android:layout_width="0dp"
               android:layout_weight="1"
               android:text="دومی"
               android:layout_marginRight="5dp"
               android:layout_marginLeft="5dp"
               android:background="@drawable/selector_button"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               android:layout_height="36dp"
               android:id="@+id/back" />
           <Button android:layout_width="0dp"
               android:layout_weight="1"
               android:background="@drawable/selector_button"
               android:text="اولی"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               android:layout_height="36dp"
               android:id="@+id/Next" />


       </LinearLayout>
   </LinearLayout>


</LinearLayout>دو مشکل دارم:
اول اینکه   با وجودی اینکه  قابلیت اسکرول برای تکست ها باکس ها گذاشتم و تکست باکس ها اسکرول میشن اما میله
اسکرول لبه TextView نشون داده نمیشه ، اینجوری خیلی از کاربران برنامه چون میله اسکرولو نمی بینن متوجه نمیشن که می توتن محتوای
تکست رو اسکرول کنن 

دوم هم اینکه چون باکس دوم متن خیلی کمتری می گیره ، میخوام اندازه باکس دوم  یعنی باکس  پایین تر نصف بشه ، بعد به همون اندازه که باکس دوم نصف شده  باکس اول ارتفاع بیشتری بگیره اما نمی دونم چطور باید این کارو انجام بدم
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
جواب سوال دومو  پیدا کردم


<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
             xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
             android:layout_width="match_parent"
             android:layout_height="match_parent"
             android:background="@android:color/white"
             android:orientation="vertical"
             tools:context="com.example.school.app.ViewPagerFragment.GozareshFragment">

   <LinearLayout
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       android:gravity="center_vertical"
       android:padding="10dp"
       android:minHeight="150dp">
       <TextView
           android:id="@+id/entekhab_dars_main_text"
           android:layout_width="0dp"
           android:layout_weight="3"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:textSize="18sp"
           android:textColor="@color/red"
           android:text="انتخاب مرحله"/>

       <ImageView
           android:id="@+id/entekhab_dars_main_image"
           android:layout_width="80dp"
           android:layout_marginLeft="10dp"
           android:layout_height="80dp"
           android:src="@drawable/ic_toch"/>

   </LinearLayout>
   <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_height="match_parent">

       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="اول"
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn1" />
       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="دوم"
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn2" />
       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="سوم"
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn3" />
       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="جهارم"
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn4" />
       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="پنجم "
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn5" />

       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="ششم "
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn6" />

       <Button android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:layout_weight="1"
           android:minHeight="46dp"
           android:layout_marginLeft="20dp"
           android:layout_marginRight="20dp"
           android:layout_marginBottom="5dp"
           android:layout_marginTop="5dp"
           android:background="@drawable/selector_button"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:text="هفتم "
           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
           android:id="@+id/btn7" />
   </LinearLayout>
</LinearLayout>پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
این لینکها رو ببینید:
http://stackoverflow.com/questions/17489...in-android
http://stackoverflow.com/questions/19649...mmatically
http://stackoverflow.com/questions/57025...-scrollbar
http://stackoverflow.com/questions/62733...in-android

البته آخری درمورد حذف اسکرول بار پرسیده ولی جوابی که داده شده میتونه کمک کنه.
پاسخ
تشکر شده توسط: Mehran
#4
بابت  پاسخ سپاسگزارم ، خوب من قبلا خیلی از راهکارهای لینک هایی رو که  گفته بودین تست کرده بودم اما  با هر کدوم به یه جور مشکلی برمیخوردم. به نظرم دلیلش اینکه از اول  ساختار  گرافیگ پروژه ام درست طراحی نشده ، ولی خوب شانسی که اوردم با تغییر ارتفاع باکس اصلا نیاز چندانی نبود که  میله اسکرول از همون اول دیده بشه و اینکه این دستور هم خیلی کمکم کرد ، اینجا به اشتراک می زارم
    **
فرض کنید که  داخل جعبه متن یه متن طولانی نوشته شده و کاربر متنو اسکرول می کنه تا  متن های پایین رو میخونه، از طریق کدهای شما متن جدیدی به برنامه اضافه میشه و متن  قبلی پاک میشه ، اما اتفاقی که می افته  اینکــه موقعیت مکان نما همون محلی هست که قبلا کاربر اسکرول کرده ! برای حل این مشکل میشه از این دستور استفاده کرد

main1.scrollTo(0, 0);
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان