رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ریسایکلر ویو همراه با لیوت های متفاوت
#1
در این مقاله یک ریسایکلر ویو همراه با دو لی لی اوت پیاده سازی شده است. این لی اوت ها رو میتوان بیشتر هم کرد . مثلا ریسایکلری همراه با 3 یا 4 لیوت :) 
این کار با فراخوانی getItemViewType قابل پیاده سازی هست.

چون در این تیکت محدودیت  برای تمامی بخش های مختلف پروژه وجودا داره پس من فقط کلاس اداپتر ولی اوت هایی که برای اون استفاده کردم رو اینجا قرار دادم. برای دسترسی به کل پروژه می تونید به این لینک در گیت هاب سر بزنید:

لینک پروژه در گیت هابو یک دمو از پروژه :

دمویی با فرمت gif از پروژه
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
FoodAdapter.java

کلاس آداپتر :
کد:
package com.example.sanaebadi.multiviewsrecycler.adapter;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.widget.CardView;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;
import com.example.sanaebadi.multiviewsrecycler.R;
import com.example.sanaebadi.multiviewsrecycler.activity.FirstDetailsActivity;
import com.example.sanaebadi.multiviewsrecycler.activity.SecondDetailsActivity;
import com.example.sanaebadi.multiviewsrecycler.model.Food;

import java.util.List;

/**
* Created by sanaebadi on 4/12/18.
*/

public class FoodAdapter extends RecyclerView.Adapter<FoodAdapter.CustomViewHolder> {

 private static final int TYPE_FIRST = 0;
 private static final int TYPE_SEC = 1;

 public Context context;
 private List<Food> foodList;

 public FoodAdapter(Context context, List<Food> foodList) {
   this.context = context;
   this.foodList = foodList;
 }


 @Override
 public CustomViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {

   if (viewType == TYPE_FIRST) {
     View view = LayoutInflater.from(context)
       .inflate(R.layout.first_item_single, parent, false);
     return new CustomViewHolder(view, viewType);

   } else if (viewType == TYPE_SEC) {
     View view = LayoutInflater.from(context)
       .inflate(R.layout.second_item_single, parent, false);
     return new CustomViewHolder(view, viewType);
   }


   return null;
 }

 @Override
 public void onBindViewHolder(CustomViewHolder holder, int position) {

   final Food food = foodList.get(position);

   if (holder.hoderId == 1) {

     Glide.with(context)
       .load(food.getFood_image())
       .into(holder.img_food_first);


     holder.txt_res_name_first.setText(food.getRestaurant_name());
     holder.txt_res_kind_first.setText(food.getRestaurant_kind());
     holder.txt_res_rink_first.setText("امتیاز : " + String.valueOf(food.getRank()));


     holder.lay_photo_first.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
       @Override
       public void onClick(View view) {

         Intent intent = new Intent(context, FirstDetailsActivity.class);
         intent.putExtra("PHOTO", food.getFood_image());
         intent.putExtra("NAME", food.getRestaurant_name());
         intent.putExtra("KIND", food.getRestaurant_kind());
         intent.putExtra("RANK", food.getRank());
         intent.putExtra("DESC", food.getDesc());
         context.startActivity(intent);
       }
     });

   } else {

     Glide.with(context)
       .load(food.getFood_image())
       .into(holder.img_food_sec);

     holder.txt_res_name_sec.setText(food.getRestaurant_name());
     holder.txt_res_kind_sec.setText(food.getRestaurant_kind());
     holder.txt_res_rink_sec.setText("امتیاز : " + String.valueOf(food.getRank()));

     holder.lay_photo_second.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
       @Override
       public void onClick(View view) {
         Intent intent = new Intent(context, SecondDetailsActivity.class);
         intent.putExtra("PHOTO", food.getFood_image());
         intent.putExtra("NAME", food.getRestaurant_name());
         intent.putExtra("KIND", food.getRestaurant_kind());
         intent.putExtra("RANK", food.getRank());
         intent.putExtra("RANK", food.getRank());
         intent.putExtra("DESC", food.getDesc());
         context.startActivity(intent);
       }
     });

   }

 }

 @Override
 public int getItemCount() {
   return foodList.size();
 }


 class CustomViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

   private int hoderId;
   private ImageView img_food_first, img_food_sec;
   private TextView txt_res_name_first, txt_res_kind_first, txt_res_rink_first,
     txt_res_name_sec, txt_res_kind_sec, txt_res_rink_sec;
   private RelativeLayout lay_photo_first, lay_photo_second;


   public CustomViewHolder(View itemView, int viewType) {
     super(itemView);

     if (viewType == TYPE_FIRST) {
       img_food_first = itemView.findViewById(R.id.img_food_first);
       txt_res_name_first = itemView.findViewById(R.id.txt_res_name_first);
       txt_res_kind_first = itemView.findViewById(R.id.txt_res_kind_first);
       txt_res_rink_first = itemView.findViewById(R.id.txt_res_rink_first);
       lay_photo_first = itemView.findViewById(R.id.lay_photo_first);
       hoderId = 1;

     } else {

       img_food_sec = itemView.findViewById(R.id.img_food_sec);
       txt_res_name_sec = itemView.findViewById(R.id.txt_res_name_sec);
       txt_res_kind_sec = itemView.findViewById(R.id.txt_res_kind_sec);
       txt_res_rink_sec = itemView.findViewById(R.id.txt_res_rink_sec);
       lay_photo_second = itemView.findViewById(R.id.lay_photo_sec);
       hoderId = 0;
     }
   }
 }


 @Override
 public int getItemViewType(int position) {
   if (position % 2 == 0) {
     return TYPE_FIRST;
   } else {
     return TYPE_SEC;
   }
 }

 private boolean isPositionHeader(int position) {
   return position == 0;
 }


 @Override
 public long getItemId(int position) {
   return position;
 }


}
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
first_item_single.xml

لی اوت اول :

کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:id="@+id/lay_photo_first"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_margin="5dp">

   <ImageView
       android:id="@+id/img_food_first"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:contentDescription="TODO"
       android:adjustViewBounds="true"
       tools:src="@drawable/food"/>


   <TextView
       android:id="@+id/txt_res_name_first"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="60dp"
       android:layout_alignParentStart="true"
       android:layout_gravity="center"
       android:layout_margin="5dp"
       android:background="@drawable/shape"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@color/txt_name"
       android:textSize="18sp"
       android:textStyle="bold"
       tools:text="@string/app_name"


       />


   <TextView
       android:id="@+id/txt_res_kind_first"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="60dp"
       android:layout_alignParentStart="true"
       android:layout_below="@+id/txt_res_name_first"
       android:layout_gravity="center"
       android:layout_margin="5dp"
       android:background="@drawable/shape"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@color/txt_other"
       android:textSize="16sp"
       android:textStyle="bold"
       tools:text="@string/app_name"
       />


   <TextView
       android:id="@+id/txt_res_rink_first"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="60dp"
       android:layout_alignParentStart="true"
       android:layout_below="@+id/txt_res_kind_first"
       android:layout_gravity="center"
       android:layout_margin="5dp"
       android:background="@drawable/shape"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@color/txt_other"
       android:textSize="14sp"
       android:textStyle="bold"
       tools:text="@string/app_name"
       />


</RelativeLayout>
second_item_single.xml

لی اوت دوم  :

کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:id="@+id/lay_photo_sec"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_margin="5dp">

   <ImageView
       android:id="@+id/img_food_sec"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:adjustViewBounds="true"
       android:contentDescription="TODO"
       tools:src="@drawable/food"/>


   <TextView
       android:id="@+id/txt_res_name_sec"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="60dp"
       android:layout_alignParentEnd="true"
       android:layout_gravity="center"
       android:layout_margin="5dp"
       android:background="@drawable/shape"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@color/txt_name"
       android:textSize="18sp"
       android:textStyle="bold"
       tools:text="@string/app_name"


       />


   <TextView
       android:id="@+id/txt_res_kind_sec"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="60dp"
       android:layout_alignParentEnd="true"
       android:layout_below="@+id/txt_res_name_sec"
       android:layout_gravity="center"
       android:layout_margin="5dp"
       android:background="@drawable/shape"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@color/txt_other"
       android:textSize="16sp"
       android:textStyle="bold"
       tools:text="@string/app_name"
       />


   <TextView
       android:id="@+id/txt_res_rink_sec"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="60dp"
       android:layout_alignParentEnd="true"
       android:layout_below="@+id/txt_res_kind_sec"
       android:layout_gravity="center"
       android:layout_margin="5dp"
       android:background="@drawable/shape"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@color/txt_other"
       android:textSize="14sp"
       android:textStyle="bold"
       tools:text="@string/app_name"
       />


</RelativeLayout>


activity_main.xmlلی اوت اصلی :کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:background="#cccccc"
   android:layout_height="match_parent"
   tools:context="com.example.sanaebadi.multiviewsrecycler.activity.MainActivity">


   <android.support.v7.widget.RecyclerView
       android:id="@+id/food_list"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان