رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
تبدیل اسکریپت JDF به کامپوننت برای فریمورک Yii
#1
بدون شک یکی از بهترین اسکریپتها برای کار با تاریخ شمسی، JDF هست که خیلیها ازش استفاده کردن. توی این تاپیک میخوام نحوه تبدیلش به کامپوننت Yii رو توضیح بدم.

ابتدا باید یک فایل به اسم JDF.php در مسیر protected/components ایجاد کنید و کد اسکریپت JDF رو که از لینک بالا دانلود کردین، داخلش قرار بدین. حالا یک کلاس به اسم JDF بسازین و اون رو از کلاس CComponent مشتق کنید. یک متد init با دسترسی public و بدون پارامتر ورودی هم داخل کلاس بسازین:
class JDF extends CComponent
{
    public function init()
    {
    }
}


حالا یکی یکی توابع JDF رو بیارین داخل کلاس و هرجا توابع همدیگه رو مستقیم صدا زدن، اولشون <-this$ اضافه کنید. مثلاً اگه نوشته tr_num شما باید به $this->tr_num تبدیل کنید.

مرحله بعد، معرفی کامپوننت به برنامه است. کافیه توی فایل تنظیمات config/main.php در قسمت components این کد رو اضافه کنید:
'jdf' => array(
    'class' => 'JDF',
),

حالا هرجا توی برنامه نیاز به این کامپوننت داشتین، با کمک Yii::app()->jdf بهش دسترسی پیدا میکنید. مثلاً اینطوری:
echo Yii::app()->jdf->jdate('Y/m/d');

من برای اینکه یکم کارها راحتتر بشه و خوانایی کدها هم بیاد بالاتر، یک مقدار این کلاس رو دستکاری کردم و برای استفاده شما، کد آماده اون رو اینجا میگذارم:
/* In The Name Of Allah                  */
/* Software Hijri_Shamsi , Solar(Jalali) Date and Time   */
/* Copyright©2011, Reza Gholampanahi , http://jdf.scr.ir */
/* version 2.55 :: 1391/08/24 = 1433/12/18 = 2012/11/15  */
/* Converted to Yii component by MLF (admin@ncis.ir)    */

/**
 * JDF Yii components
 */
class JDF extends CComponent
{
  /**
   * @var string Current Time Zone
   */
  public $timeZone;

  /**
   * Initializes the component
   */
  public function init()
  {
    $this->timeZone = 'Asia/Tehran';
    mb_internal_encoding('utf-8');
  }

  /**
   * Set current timezone
   */
  private function _setTimeZone()
  {
    if($this->timeZone != 'local') {
      date_default_timezone_set($this->timeZone == '' ? 'Asia/Tehran' : $this->timeZone);
    }
  }

  /**
   * Displays current Jalali date
   * @param string $format The date format
   * @param int $timeStamp Desired time stamp
   * @param string $language The translation language of numbers
   * @return string The requested date
   */
  public function date($format, $timeStamp = '', $language = 'fa')
  {
    $secondsCorrection = 0; // Server time correction, +/- seconds difference
    $this->_setTimeZone();
    $ts = $secondsCorrection + (($timeStamp == '' or $timeStamp == 'now') ? time() : $this->trNum($timeStamp));
    $date = explode('_', date('H_i_j_n_O_P_s_w_Y', $ts));
    list($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay) = $this->gregorianToJalali($date[8], $date[3], $date[2]);
    $dayOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay - 1 : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 185;
    $leapYear = ($this->isLeapYear($jalaliYear) ? 1 : 0);
    $length = mb_strlen($format);
    $result = '';
    for($i = 0; $i < $length; $i++) {
      $currentChar = mb_substr($format, $i, 1);
      if($currentChar == '\\') {
        $result .= mb_substr($format, ++$i, 1);
        continue;
      }
      switch($currentChar) {
        case 'E':
        case 'R':
        case 'x':
        case 'X':
          $result .= 'http://jdf.scr.ir';
          break;
        case 'B':
        case 'e':
        case 'g':
        case 'G':
        case 'h':
        case 'I':
        case 'T':
        case 'u':
        case 'Z':
          $result .= date($currentChar, $ts);
          break;
        case 'a':
          $result .= ($date[0] < 12) ? 'ق.ظ' : 'ب.ظ';
          break;
        case 'A':
          $result .= ($date[0] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر';
          break;
        case 'b':
          $result .= (int)($jalaliMonth / 3.1) + 1;
          break;
        case 'c':
          $result .= $jalaliYear . '/' . $jalaliMonth . '/' . $jalaliDay . ' ،' . $date[0] . ':' . $date[1] . ':' . $date[6] . ' ' . $date[5];
          break;
        case 'C':
          $result .= (int)(($jalaliYear + 99) / 100);
          break;
        case 'd':
          $result .= ($jalaliDay < 10) ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay;
          break;
        case 'D':
          $result .= $this->dateWords(array('kh' => $date[7]), ' ');
          break;
        case 'f':
          $result .= $this->dateWords(array('ff' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'F':
          $result .= $this->dateWords(array('mm' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'H':
          $result .= $date[0];
          break;
        case 'i':
          $result .= $date[1];
          break;
        case 'j':
          $result .= $jalaliDay;
          break;
        case 'J':
          $result .= $this->dateWords(array('rr' => $jalaliDay), ' ');
          break;
        case 'k';
          $result .= $this->trNum(100 - (int)($dayOfYear / ($leapYear + 365) * 1000) / 10, $language);
          break;
        case 'K':
          $result .= $this->trNum((int)($dayOfYear / ($leapYear + 365) * 1000) / 10, $language);
          break;
        case 'l':
          $result .= $this->dateWords(array('rh' => $date[7]), ' ');
          break;
        case 'L':
          $result .= $leapYear;
          break;
        case 'm':
          $result .= ($jalaliMonth > 9) ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth;
          break;
        case 'M':
          $result .= $this->dateWords(array('km' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'n':
          $result .= $jalaliMonth;
          break;
        case 'N':
          $result .= $date[7] + 1;
          break;
        case 'o':
          $jalaliWeekDays = ($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1;
          $daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $dayOfYear;
          $result .= ($jalaliWeekDays > ($dayOfYear + 3) && $dayOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDays and $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear);
          break;
        case 'O':
          $result .= $date[4];
          break;
        case 'p':
          $result .= $this->dateWords(array('mb' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'P':
          $result .= $date[5];
          break;
        case 'q':
          $result .= $this->dateWords(array('sh' => $jalaliYear), ' ');
          break;
        case 'Q':
          $result .= $leapYear + 364 - $dayOfYear;
          break;
        case 'r':
          $key = $this->dateWords(array('rh' => $date[7], 'mm' => $jalaliMonth));
          $result .= $date[0] . ':' . $date[1] . ':' . $date[6] . ' ' . $date[4] . ' ' . $key['rh'] . '، ' . $jalaliDay . ' ' . $key['mm'] . ' ' . $jalaliYear;
          break;
        case 's':
          $result .= $date[6];
          break;
        case 'S':
          $result .= 'ام';
          break;
        case 't':
          $result .= ($jalaliMonth != 12) ? (31 - (int)($jalaliMonth / 6.5)) : ($leapYear + 29);
          break;
        case 'U':
          $result .= $ts;
          break;
        case 'v':
          $result .= $this->dateWords(array('ss' => mb_substr($jalaliYear, 2, 2)), ' ');
          break;
        case 'V':
          $result .= $this->dateWords(array('ss' => $jalaliYear), ' ');
          break;
        case 'w':
          $result .= ($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1;
          break;
        case 'W':
          $nextYearStartDay = (($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1) - ($dayOfYear % 7);
          if($nextYearStartDay < 0) {
            $nextYearStartDay += 7;
          }
          $weekNumber = (int)(($dayOfYear + $nextYearStartDay) / 7);
          if($nextYearStartDay < 4) {
            $weekNumber++;
          }
          elseif($weekNumber < 1) {
            $weekNumber = ($nextYearStartDay == 4 || $nextYearStartDay == (($jalaliYear % 33 % 4 - 2 == (int)($jalaliYear % 33 * .05)) ? 5 : 4)) ? 53 : 52;
          }
          $currenyYearEndDay = $nextYearStartDay + $leapYear;
          if($currenyYearEndDay == 7) {
            $currenyYearEndDay = 0;
          }
          $result .= (($leapYear + 363 - $dayOfYear) < $currenyYearEndDay && $currenyYearEndDay < 3) ? '01' : (($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
          break;
        case 'y':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2);
          break;
        case 'Y':
          $result .= $jalaliYear;
          break;
        case 'z':
          $result .= $dayOfYear;
          break;
        default:
          $result .= $currentChar;
          break;
      }
    }
    return ($language != 'en' ? $this->trNum($result, 'fa', '.') : $result);
  }

  /**
   * Converts timestamp to formatted string
   * @param string $format The string format
   * @param int $timeStamp Desired time stamp
   * @param string $language The translation language of numbers
   * @return string The formatted date
   */
  public function strftime($format, $timeStamp = '', $language = 'fa')
  {
    $secondsCorrection = 0; // Server time correction, +/- seconds difference
    $this->_setTimeZone();
    $ts = $secondsCorrection + (($timeStamp == '' or $timeStamp == 'now') ? time() : $this->trNum($timeStamp));
    $date = explode('_', date('h_H_i_j_n_s_w_Y', $ts));
    list($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay) = $this->gregorianToJalali($date[7], $date[4], $date[3]);
    $daysOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay - 1 : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 185;
    $leapYear = $this->isLeapYear($jalaliYear);
    $length = mb_strlen($format);
    $result = '';
    for($i = 0; $i < $length; $i++) {
      $currentChar = mb_substr($format, $i, 1);
      if($currentChar == '%') {
        $currentChar = mb_substr($format, ++$i, 1);
      }
      else {
        $result .= $currentChar;
        continue;
      }
      switch($currentChar) {
        /* Day */
        case 'a':
          $result .= $this->dateWords(array('kh' => $date[6]), ' ');
          break;
        case'A':
          $result .= $this->dateWords(array('rh' => $date[6]), ' ');
          break;
        case 'd':
          $result .= ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'e':
          $result .= ($jalaliDay < 10 ? ' ' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'j':
          $result .= str_pad($daysOfYear + 1, 3, 0, STR_PAD_LEFT);
          break;
        case 'u':
          $result .= $date[6] + 1;
          break;
        case 'w':
          $result .= ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
          break;
        case 'U':
          $lastWeekDayOfYear = (($date[6] < 5) ? $date[6] + 2 : $date[6] - 5) - ($daysOfYear % 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 0) {
            $lastWeekDayOfYear += 7;
          }
          $weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7) + 1;
          if($lastWeekDayOfYear > 3 or $lastWeekDayOfYear == 1)
            $weekNumber--;
          $result .= ($weekNumber < 10 ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
          break;
        case 'V':
          $lastWeekDayOfYear = (($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1) - ($daysOfYear % 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 0) {
            $lastWeekDayOfYear+=7;
          }
          $weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 4) {
            $weekNumber++;
          }
          elseif($weekNumber < 1) {
            $weekNumber = ($lastWeekDayOfYear == 4 || $lastWeekDayOfYear == (($jalaliYear % 33 % 4 - 2 == (int)($jalaliYear % 33 * .05)) ? 5 : 4)) ? 53 : 52;
          }
          $lastWeekDay = $lastWeekDayOfYear + $leapYear;
          if($lastWeekDay == 7)
            $lastWeekDay = 0;
          $result.=(($leapYear + 363 - $daysOfYear) < $lastWeekDay and $lastWeekDay < 3) ? '01' : (($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
          break;
        case 'W':
          $lastWeekDayOfYear = (($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1) - ($daysOfYear % 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 0) {
            $lastWeekDayOfYear += 7;
          }
          $weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7) + 1;
          if($lastWeekDayOfYear > 3) {
            $weekNumber--;
          }
          $result .= ($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber;
          break;
        case 'b':
        case 'h':
          $result .= $this->dateWords(array('km' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'B':
          $result .= $this->dateWords(array('mm' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'm':
          $result .= ($jalaliMonth > 9) ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth;
          break;
        case 'C':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 0, 2);
          break;
        case 'g':
          $jalaliWeekDay = ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
          $daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $daysOfYear;
          $result .= mb_substr(($jalaliWeekDay > ($daysOfYear + 3) && $daysOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDay && $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear), 2, 2);
          break;
        case 'G':
          $jalaliWeekDay = ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
          $daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $daysOfYear;
          $result .= ($jalaliWeekDay > ($daysOfYear + 3) && $daysOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDay && $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear);
          break;
        case 'y':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2);
          break;
        case 'Y':
          $result .= $jalaliYear;
          break;
        case 'H':
          $result .= $date[1];
          break;
        case 'I':
          $result .= $date[0];
          break;
        case 'l':
          $result .= ($date[0] > 9) ? $date[0] : ' ' . (int)$date[0];
          break;
        case 'M':
          $result .= $date[2];
          break;
        case 'p':
          $result .= ($date[1] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر';
          break;
        case 'P':
          $result .= ($date[1] < 12) ? 'ق.ظ' : 'ب.ظ';
          break;
        case 'r':
          $result .= $date[0] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5] . ' ' . (($date[1] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر');
          break;
        case 'R':
          $result .= $date[1] . ':' . $date[2];
          break;
        case 'S':
          $result .= $date[5];
          break;
        case 'T':
          $result .= $date[1] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5];
          break;
        case 'X':
          $result .= $date[0] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5];
          break;
        case 'z':
          $result .= $this->date('O', $ts);
          break;
        case 'Z':
          $result .= $this->date('T', $ts);
          break;
        case 'c':
          $key = $this->dateWords(array('rh' => $date[6], 'mm' => $jalaliMonth));
          $result .= $date[1] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5] . ' ' . $this->date('P', $ts) . ' ' . $key['rh'] . '، ' . $jalaliDay . ' ' . $key['mm'] . ' ' . $jalaliYear;
          break;
        case 'D':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2) . '/' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '/' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'F':
          $result .= $jalaliYear . '-' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '-' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 's':
          $result .= $ts;
          break;
        case 'x':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2) . '/' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '/' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'n':
          $result .= PHP_EOL;
          break;
        case 't':
          $result .= "t";
          break;
        case '%':
          $result .= '%';
          break;
        default:
          $result .= $currentChar;
          break;
      }
    }
    return ($language != 'en' ? $this->trNum($result, 'fa', '.') : $result);
  }

  /**
   * Makes timestamp from given jalali info
   * @param int $hour hour
   * @param int $minute minute
   * @param int $second second
   * @param int $jalaliMonth Jalali month
   * @param int $jajaliDay Jalali day
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @param int|boolean $isDST Daylight saving time
   * @return int The calculated time stamp
   */
  public function mktime($hour = '', $minute = '', $second = '', $jalaliMonth = '', $jajaliDay = '', $jalaliYear = '', $isDST = -1)
  {
    $hour = $this->trNum($hour);
    $minute = $this->trNum($minute);
    $second = $this->trNum($second);
    $jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
    $jajaliDay = $this->trNum($jajaliDay);
    $jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
    if($hour == '' && $minute == '' && $second == '' && $jalaliMonth == '' && $jajaliDay == '' && $jalaliYear == '') {
      return mktime();
    }
    else {
      list($year, $minute, $day) = $this->jalaliToGregorian($jalaliYear, $jalaliMonth, $jajaliDay);
      return mktime($hour, $minute, $second, $minute, $day, $year, $isDST);
    }
  }

  /**
   * Gets the Jalali info of given timestamp
   * @param int $timeStamp The requested time stamp
   * @param string $trNum The translation language of numbers
   * @return array Jalali info as an array
   */
  function getDate($timeStamp = '', $trNum = 'en')
  {
    $ts = ($timeStamp == '') ? time() : tr_num($timeStamp);
    $jDate = explode('_', $this->date('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z', $ts, '', $this->timeZone, $trNum));
    return array(
      'seconds' => $this->trNum((int)$this->trNum($jDate[6]), $trNum),
      'minutes' => $this->trNum((int)$this->trNum($jDate[2]), $trNum),
      'hours' => $jDate[1],
      'mday' => $jDate[3],
      'wday' => $jDate[7],
      'mon' => $jDate[5],
      'year' => $jDate[8],
      'yday' => $jDate[9],
      'weekday' => $jDate[4],
      'month' => $jDate[0],
      0 => $this->trNum($ts, $trNum)
    );
  }

  /**
   * Checks to see whether the given date is valid or not
   * @param int $jalaliMonth Jalali month
   * @param int $jalaliDay Jalali day
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @return boolean The check result of date validation
   */
  public function checkDate($jalaliMonth, $jalaliDay, $jalaliYear)
  {
    $jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
    $jalaliDay = $this->trNum($jalaliDay);
    $jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
    $lastDayOfMonth = ($jalaliMonth == 12) ? ($this->isLeapYear($jalaliYear) ? 30 : 29) : 31 - (int)($jalaliMonth / 6.5);
    return ($jalaliMonth > 0 && $jalaliDay > 0 && $jalaliYear > 0 && $jalaliMonth < 13 && $jalaliDay <= $lastDayOfMonth);
  }

  /**
   * Converts numbers of a string to English of Farsi
   * @param string $string The string to convert
   * @param string $language Target language (en|fa)
   * @param string $digitSeparator The replacement character for digit separator
   * @return string The converted string
   */
  public function trNum($string, $language = 'en', $digitSeparator = '٫')
  {
    $latinNumbers = array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '.');
    $farsiNumbers = array('۰', '۱', '۲', '۳', '۴', '۵', '۶', '۷', '۸', '۹', $digitSeparator);
    if($language == 'fa') {
      return str_replace($latinNumbers, $farsiNumbers, $string);
    }
    return str_replace($farsiNumbers, $latinNumbers, $string);
  }

  /**
   * Converts date to word equivalence
   * @param array $dateElements The date elements
   * @param string $glue The glue used to convert array to string
   * @return array|string The converted date as an string
   */
  public function dateWords($dateElements, $glue = '')
  {
    foreach($dateElements as $key => $value) {
      $value = (int)$this->trNum($value);
      switch($key) {
        case 'ss':
          $lastSecondChar = mb_substr($value, -2, 1);
          $tens = $tensAndOnes = $ones = '';
          if($lastSecondChar == 1) {
            $separator = '';
            $tenToTwenty = array('ده', 'یازده', 'دوازده', 'سیزده', 'چهارده', 'پانزده', 'شانزده', 'هفده', 'هجده', 'نوزده');
            $tensAndOnes = $tenToTwenty[mb_substr($value, -2, 2) - 10];
          }
          else {
            $lastThirdChar = mb_substr($value, -3, 1);
            $separator = ($lastSecondChar == 0 or $lastThirdChar == 0) ? '' : ' و ';
            $tenWords = array('', '', 'بیست', 'سی', 'چهل', 'پنجاه', 'شصت', 'هفتاد', 'هشتاد', 'نود');
            $tens = $tenWords[$lastSecondChar];
            $oneWords = array('', 'یک', 'دو', 'سه', 'چهار', 'پنج', 'شش', 'هفت', 'هشت', 'نه');
            $ones = $oneWords[$lastThirdChar];
          }
          $yearNumbers = array('12', '13', '14', '19', '20');
          $yearWords = array('هزار و دویست', 'هزار و سیصد', 'هزار و چهارصد', 'هزار و نهصد', 'دوهزار');
          $dateElements[$key] = (($value > 99) ? str_ireplace($yearNumbers, $yearWords, mb_substr($value, 0, 2)) . ((mb_substr($value, 2, 2) == '00') ? '' : ' و ') : '') . $tenWords . $separator . $tensAndOnes . $ones;
          break;
        case 'mm':
          $monthNames = array('فروردین', 'اردیبهشت', 'خرداد', 'تیر', 'مرداد', 'شهریور', 'مهر', 'آبان', 'آذر', 'دی', 'بهمن', 'اسفند');
          $dateElements[$key] = $monthNames[$value - 1];
          break;
        case 'rr':
          $dayWords = array('یک', 'دو', 'سه', 'چهار', 'پنج', 'شش', 'هفت', 'هشت', 'نه', 'ده', 'یازده', 'دوازده', 'سیزده',
            'چهارده', 'پانزده', 'شانزده', 'هفده', 'هجده', 'نوزده', 'بیست', 'بیست و یک', 'بیست و دو', 'بیست و سه',
            'بیست و چهار', 'بیست و پنج', 'بیست و شش', 'بیست و هفت', 'بیست و هشت', 'بیست و نه', 'سی', 'سی و یک');
          $dateElements[$key] = $dayWords[$value - 1];
          break;
        case 'rh':
          $weekDays = array('یکشنبه', 'دوشنبه', 'سه شنبه', 'چهارشنبه', 'پنجشنبه', 'جمعه', 'شنبه');
          $dateElements[$key] = $weekDays[$value];
          break;
        case 'sh':
          $animalYears = array('مار', 'اسب', 'گوسفند', 'میمون', 'مرغ', 'سگ', 'خوک', 'موش', 'گاو', 'پلنگ', 'خرگوش', 'نهنگ');
          $dateElements[$key] = $animalYears[$value % 12];
          break;
        case 'mb':
          $ancientMonths = array('حمل', 'ثور', 'جوزا', 'سرطان', 'اسد', 'سنبله', 'میزان', 'عقرب', 'قوس', 'جدی', 'دلو', 'حوت');
          $dateElements[$key] = $ancientMonths[$value - 1];
          break;
        case 'ff':
          $seasons = array('بهار', 'تابستان', 'پاییز', 'زمستان');
          $dateElements[$key] = $seasons[$value - 1];
          break;
        case 'km':
          $briefMonths = array('فر', 'ار', 'خر', 'تی‍', 'مر', 'شه‍', 'مه‍', 'آب‍', 'آذ', 'دی', 'به‍', 'اس‍');
          $dateElements[$key] = $briefMonths[$value - 1];
          break;
        case 'kh':
          $briefDays = array('ی', 'د', 'س', 'چ', 'پ', 'ج', 'ش');
          $dateElements[$key] = $briefMonths[$value];
          break;
        default:
          $dateElements[$key] = $value;
          break;
      }
    }
    return ($glue == '' ? $dateElements : implode($glue, $dateElements));
  }

  /**
   * Converts Gregorian date to Jalali
   * @param int $gregorianYear Gregorian year
   * @param int $gregorialMonth Gregorian month
   * @param int $gregorianDay Gregorian day
   * @param string $glue The glue to convert the result to string
   * @return array|string The Jalali date
   */
  function gregorianToJalali($gregorianYear, $gregorialMonth, $gregorianDay, $glue = '')
  {
    $gregorianYear = $this->trNum($gregorianYear);
    $gregorialMonth = $this->trNum($gregorialMonth);
    $gregorianDay = $this->trNum($gregorianDay);
    $yearReminderOfFour = $gregorianYear % 4;
    $elapsedDaysOfYear = array(0, 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334);
    $gregorianDaysOfYear = $elapsedDaysOfYear[(int)$gregorialMonth] + $gregorianDay;
    if($yearReminderOfFour == 0 && $gregorialMonth > 2) {
      $gregorianDaysOfYear++;
    }
    $leapDay = (int)((($gregorianYear - 16) % 132) * .0305);
    $after = ($leapDay == 3 or $leapDay < ($yearReminderOfFour - 1) or $yearReminderOfFour == 0) ? 286 : 287;
    $before = (($leapDay == 1 or $leapDay == 2) and ( $leapDay == $yearReminderOfFour or $yearReminderOfFour == 1)) ? 78 : (($leapDay == 3 and $yearReminderOfFour == 0) ? 80 : 79);
    if((int)(($gregorianYear - 10) / 63) == 30) {
      $after--;
      $before++;
    }
    if($gregorianDaysOfYear > $before) {
      $jalaliYear = $gregorianYear - 621;
      $jalaliDaysOfYear = $gregorianDaysOfYear - $before;
    }
    else {
      $jalaliYear = $gregorianYear - 622;
      $jalaliDaysOfYear = $gregorianDaysOfYear + $after;
    }
    if($jalaliDaysOfYear < 187) {
      $jalaliMonth = (int)(($jalaliDaysOfYear - 1) / 31);
      $jalaliDay = $jalaliDaysOfYear - (31 * $jalaliMonth++);
    }
    else {
      $jalaliMonth = (int)(($jalaliDaysOfYear - 187) / 30);
      $jalaliDay = $jalaliDaysOfYear - 186 - ($jalaliMonth * 30);
      $jalaliMonth += 7;
    }
    $result = array($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay);
    return ($glue == '' ? $result : implode($glue, $result));
  }

  /**
   * Converts Jalali date to Gregorian
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @param int $jalaliMonth Jalali month
   * @param int $jalaliDay Jalali day
   * @param string $glue The glue to convert the result to string
   * @return array|string The Gregorian date
   */
  function jalaliToGregorian($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay, $glue = '')
  {
    $jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
    $jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
    $jalaliDay = $this->trNum($jalaliDay);
    $yearRemindeOfFour = ($jalaliYear + 1) % 4;
    $jalaliDaysOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 186;
    $leapDay = (int)((($jalaliYear - 55) % 132) * .0305);
    $after = ($leapDay != 3 and $yearRemindeOfFour <= $leapDay) ? 287 : 286;
    $before = (($leapDay == 1 or $leapDay == 2) and ( $leapDay == $yearRemindeOfFour or $yearRemindeOfFour == 1)) ? 78 : (($leapDay == 3 and $yearRemindeOfFour == 0) ? 80 : 79);
    if((int)(($jalaliYear - 19) / 63) == 20) {
      $after--;
      $before++;
    }
    if($jalaliDaysOfYear <= $after) {
      $gregorianYear = $jalaliYear + 621;
      $gregorianDay = $jalaliDaysOfYear + $before;
    }
    else {
      $gregorianYear = $jalaliYear + 622;
      $gregorianDay = $jalaliDaysOfYear - $after;
    }
    $gregorianDaysOfMonths = array(0, 31, ($gregorianYear % 4 == 0) ? 29 : 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
    foreach($gregorianDaysOfMonths as $gregorianMonth => $daysOfMonth) {
      if($gregorianDay <= $daysOfMonth) {
        break;
      }
      $gregorianDay -= $daysOfMonth;
    }
    $result = array($gregorianYear, $gregorianMonth, $gregorianDay);
    return ($glue == '' ? $result : implode($glue, $result));
  }

  /**
   * Checks to see whether the given Jalali year is leap year
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @return boolean The result of leap year check
   */
  public function isLeapYear($jalaliYear)
  {
    return $jalaliYear % 33 % 4 - 1 == (int)($jalaliYear % 33 * .05);
  }
}

که با این اوصاف، مثال قبلی رو با کلاسی که من نوشتم باید اینطوری صدا بزنید:
Yii::app()->jdf->date('Y/m/d');

واضحه که اگه بخواین کارهای زیادی توی یک اسکریپت با این افزونه انجام بدین، هربار استفاده از Yii::app()->jdf کمی اذیت کننده است. خوب چرا اون رو توی یک متغیر نمیگذارین؟ ببینید:
$jdf = Yii::app()->jdf;
echo $jdf->date('Y/m/d');
echo $jdf->trNum($user->credit, 'fa');

از کدنویسی لذت ببرین.

هرگونه سؤال یا مشکلی بود، در خدمتم. توی همین تاپیک مطرح کنید.
پاسخ
تشکر شده توسط: mehdi king , abdollah110110 , sorkhabi , php , Mohammad Salehi , hfaal
#2
توی خط 56 کاراکتر توی متغیر باید به این صورت Escape بشه تا ارور نده :

if ($currentChar == '\') {
! WORK HARD
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
همون شکلی بود. ادیتور سایت درست نشون نمیداد که درستش کردم. ممنون که یادآوری کردین.
پاسخ
تشکر شده توسط: Mohammad Salehi
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان