رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استفاده از دو مدل در یک فرم (حل شد)
#1
Rainbow 
با سلام و خسته نباشید
من میخوام دو مدل رو برای یک فرم ارسال کنم ، اما این ارور رو میده
PHP Fatal Error – yii\base\ErrorException

Call to a member function formName() on null

Model Gullery
<?phpnamespace app\models;

use yii\base\Model;

use Yii;/**

* This is the model class for table "{{%gullery}}".

*

* @property integer $pictureid

* @property string $pictureaddress

* @property string $picturetitle

*/

class Gullery extends \yii\db\ActiveRecord

{  /**

   * @inheritdoc

   */

  public static function tableName()

  {

      return '{{%gullery}}';

  }  /**

   * @inheritdoc

   */

  public function rules()

  {

      return [

       

          [['pictureaddress', 'picturetitle'], 'required'],

          [['picturetitle','pictureaddress'], 'string', 'max' => 300],

       

      ];

  }  /**

   * @inheritdoc

   */

  public function attributeLabels()

  {

      return [
            'pictureid' => 'Pictureid',
            'pictureaddress' => 'Pictureaddress',
            'picturetitle' => 'Picturetitle',
        ];

  }

    

  

}

model FormUpload
<?phpnamespace app\models;use yii\base\Model;

use yii\web\UploadedFile;

use Yii;

class UploadForm extends Model

{

  /**

   * @var UploadedFile

   */

  public $imageFile;  public function rules()

  {

      return [

          [['imageFile'], 'file', 'skipOnEmpty' => false, 'extensions' => 'png, jpg'],

      ];

  }  public function upload()

  {

      if ($this->validate()) {

          $this->imageFile->saveAs('uploads/' . $this->imageFile->baseName . '.' . $this->imageFile->extension);

          return true;

      } else {

          return false;

      }

  }

}

Controller
   public function actionCreate()

  {

      $model = new Gullery();

      $picturemodel=new  UploadForm();

      $picturemodel->imageFile = UploadedFile::getInstance($picturemodel, 'imageFile');

      $postData = Yii::$app->request->post();

      

      if ($model->load($postData) && $picturemodel->load($postData) && $model->save() && $picturemodel->upload() && Model::validateMultiple([$model, $picturemodel])) {

          return $this->redirect(['view', 'id' => $model->pictureid]);

      } else {

          return $this->render('create', [
                'model' => $model,
             'picturemodel'=>$picturemodel
            ]);

      }
  }

Form
<?phpuse yii\helpers\Html;

use yii\widgets\ActiveForm;

use yii\helpers\ArrayHelper;/* @var $this yii\web\View */

/* @var $model app\models\Gullery */

/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */

?><div class="gullery-form"><?php $form = ActiveForm::begin([ 
'id' =>'foem', 

]);  ?>  <?= $form->field($picturemodel, 'imageFile')->fileInput() ?>

  <?= $form->field($model, 'picturetitle')->textInput(['maxlength' => true]) ?>

  <?= $form->field($model, 'pictureaddress')->textInput(['maxlength' => true]) ?>  <div class="form-group">

      <?= Html::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Update', ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary']) ?>

  </div>  <?php ActiveForm::end(); ?></div>
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
این لینک رو ببینید: http://www.yiiframework.com/forum/index....model-form
پاسخ
تشکر شده توسط: gmail
#3
خیلی ممنون حل شد. . چون با یه فریمورک دیگه کار میکردم پاک یادم رفته بود که باید مدل رو داخل ویو به _form  پاس بدم ..
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان