تالار گفتمان nCIS.ir

نسخه‌ی کامل: ارسال json به وب سرویس rest
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با سلام خدمت شما

داده json زیر را میخوام از طریق CURL یا ... به یک وب سرویس از نوع REST ارسال کنم .
لطفا بگید این دیتا را از طریق POST به چه صورت در CURL قرار بدم . ممنون از شما

Data

کد:
{
"customerNumber":null,
"merchantNumber":null,
"terminalNumber":null,
"ExportTo":0,
"serviceColumns":[
    {
          "filterTitle":"تاریخ اول","filterType":60,"conditionType":32,"conditionValue":"1398/07/01","columnKey":"stracedt","columnName":"STraceDt","isMandatory":true,"FixedValue":null
    },{
          "filterTitle":"تاریخ دوم","filterType":60,"conditionType":22,"conditionValue":"1398/07/09","columnKey":"stracedt","columnName":"STraceDt","isMandatory":true,"FixedValue":null
    },{
          "filterTitle":"شماره","filterType":0,"conditionType":0,"conditionValue":"","columnKey":"pan","columnName":"Pan","isMandatory":false,"FixedValue":null
   },{
          "filterTitle":"پیگیری","filterType":0,"conditionType":0,"conditionValue":"","columnKey":"rrn","columnName":"RRN","isMandatory":false,"FixedValue":null
   },{
         "filterTitle":"مبلغ اول","filterType":50,"conditionType":32,"conditionValue":"","columnKey":"originalamount","columnName":"OriginalAmount","isMandatory":false,"FixedValue":null
   },{
         "filterTitle":"مبلغ دوم","filterType":50,"conditionType":22,"conditionValue":"","columnKey":"originalamount","columnName":"OriginalAmount","isMandatory":false,"FixedValue":null
  }
],
"UserName":"remp",
"Password":"K0ec0264d81ecb443c55623a64e5I=",
"RepWebserviceKey":"4f22779572c8193180cf1530330ec25b",
"CustomerKey":"723bcf136c3ea1029591aae9c74b",
"RepRelationKey":"0e82371a86c9b61f7ba532e7876acdb9",
"CanSplitFun":false,
"OfsetCount":-1,
"FetchCount":-1
}


CURL

$data = array(

/////////////////
);
$payload = json_encode($data);

// Prepare new cURL resource
$ch = curl_init('https://test.com');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);

// Set HTTP Header for POST request 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
   'Content-Type: application/json',
   'Content-Length: ' . strlen($payload))
);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);