تالار گفتمان nCIS.ir

نسخه‌ی کامل: یک قالب ساده با html5
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام
من تا حالا با html5 قالب نساختم.
یه قالب ساده نوشتم. گفتم بذارم اینجا تا ببینید کارم استاندارد هست یا نه؟
الان این یه قالب سه ستونه است:

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
	<head>
		<title>html5</title>
		<meta charset="utf-8" />
		  <!--[if lt IE 9]>
			<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
		  <![endif]-->
		<style type="text/css"> 
		body{
			font-family:tahoma;
		}
		.kol{
			width:1000px;
			border:1px #000000 solid;
			height:300px;
			margin:0 auto;	
		}
		header{
			border:1px #000000 solid;
			width:1000px;
			height:200px;
			margin:0 auto;
			text-align:center;
			background-color:#41e8e6;
		}
		.nav{
			border:1px #000000 solid;
			width:1000px;
			height:40px;
			margin:0 auto;	
			text-align:center;	
			background-color:#e416e6;
		}
		
		nav ul  {
			margin:0;padding:0;
		}
		nav ul li {
			display:inline; margin:5px;
		}
		aside{
			border:2px #0ced61 solid;
			width:20%;
			height:300px;
			float:right;
			text-align:center;
			background-color:#0ec5d0;
		}
		section{
			border:2px #ed0c61 solid;
			width:58.5%;
			height:300px;	
			float:right;	
			text-align:center;	
			background-color:#0ed065;
		}
 
		.footer{
			border:1px #1fdcda solid;
			width:1000px;
			height:40px;
			margin:0 auto;	
			text-align:center;	
			background-color:#cfa512;
		}
		</style>
	</head>
<body>
		<header>
			   <h1>عنوان</h1>
			   <h2>توضیحات</h2>  
		</header>
			<nav class="nav">
				<ul>
				  <li><a href="home">صفحه اصلی</a></li>
				  <li><a href="about">درباره ی ما</a></li>
				  <li><a href="contact">تماس با ما</a></li>
				</ul>
			</nav>   
			
		<div class="kol">
			 <aside>
				<h4>ساید بار راست</h4>
			 </aside>
			 
			<section> 
			<h2>عنوان</h2>			
			 <article>
				<h4>عنوان مطلب</h4>	
				<p>متن مورد نظر</p>
			 </article>
			 <article>
				<h4>عنوان مطلب دوم</h4>	
				<p>متن مورد نظر</p>
			 </article>			 
			 </section>
			 
			 <aside>
				<h4>سایدبار چپ</h4>
			 </aside>		 
		</div>
		
	<footer class="footer">
		<p>فوتر</p>
	</footer>
</body>
</html>
البته سایت validator.w3.org بررسی کردم اخطاری نداد.
متشکرم.