رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پیوست کردن فایل به ایمیل
#1
سلام
میخوام به این کد یه تابع اضافه کنم  که یه فایل هم ارسال کنه  چیکار کنم ممنون
کد کلاس جمیل
package com.tranetech.openspace.sendmail;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Multipart;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.AddressException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;


public class GMail {
   private Multipart _multipart = new MimeMultipart();
   final String emailPort = "587";// gmail's smtp port
   final String smtpAuth = "true";
   final String starttls = "true";
   final String emailHost = "smtp.gmail.com";
// final String fromUser = "arpitgameszone34@gmail.com";
// final String fromUserEmailPassword = "Patidar009";

   String fromEmail;
   String fromPassword;
   List<String> toEmailList;
   String emailSubject;
   String emailBody;

   Properties emailProperties;
   Session mailSession;
   MimeMessage emailMessage;

   public GMail() {

   }

   public GMail(String fromEmail, String fromPassword,
                List<String> toEmailList, String emailSubject, String emailBody) {
       this.fromEmail = fromEmail;
       this.fromPassword = fromPassword;
       this.toEmailList = toEmailList;
       this.emailSubject = emailSubject;
       this.emailBody = emailBody;

       emailProperties = System.getProperties();
       emailProperties.put("mail.smtp.port", emailPort);
       emailProperties.put("mail.smtp.auth", smtpAuth);
       emailProperties.put("mail.smtp.starttls.enable", starttls);
       //Log.i("GMail", "Mail server properties set.");
   }

   public MimeMessage createEmailMessage() throws AddressException,
           MessagingException, UnsupportedEncodingException {

       mailSession = Session.getDefaultInstance(emailProperties, null);
       emailMessage = new MimeMessage(mailSession);

       emailMessage.setFrom(new InternetAddress(fromEmail, fromEmail));
       for (String toEmail : toEmailList) {
           //Log.i("GMail", "toEmail: " + toEmail);
           emailMessage.addRecipient(Message.RecipientType.TO,
                   new InternetAddress(toEmail));
       }

       emailMessage.setSubject(emailSubject);
       emailMessage.setContent(emailBody, "text/html");// for a html email
       emailMessage.setText(emailBody);// for a text email
       //Log.i("GMail", "Email Message created.");
       return emailMessage;

   }

   public void sendEmail() throws AddressException, MessagingException {

       Transport transport = mailSession.getTransport("smtp");
       transport.connect(emailHost, fromEmail, fromPassword);
       //Log.i("GMail", "allrecipients: " + emailMessage.getAllRecipients());
       transport.sendMessage(emailMessage, emailMessage.getAllRecipients());
       transport.close();
       //Log.i("GMail", "Email sent successfully.");
   }

  
}

اینم کد اکتیویتی
package com.tranetech.openspace.sendmail;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class SendMailActivity extends Activity {


@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
final Button send = (Button) this.findViewById(R.id.button1);

send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

public void onClick(View v) {
Log.i("SendMailActivity", "Send Button Clicked.");

String fromEmail = "";
String fromPassword = "";
String toEmails = "";
List<String> toEmailList = Arrays.asList(toEmails
.split("\s*,\s*"));
Log.i("SendMailActivity", "To List: " + toEmailList);
String emailSubject = "";
String emailBody = "";
new SendMailTask(SendMailActivity.this).execute(fromEmail,
fromPassword, toEmailList, emailSubject, emailBody);
}
});
}
}

اینم کد کلاس AsyncTask

package com.tranetech.openspace.sendmail;
import android.app.Activity;
import android.os.AsyncTask;
import android.util.Log;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
public class SendMailTask extends AsyncTask {
private Activity sendMailActivity;
public SendMailTask(Activity activity) {
sendMailActivity = activity;
}
@Override
protected Object doInBackground(Object... args) {
try {

String [] emails = new String [] {"mail@gmail.com", "mail@gmail.com"};
List <String> emailsList = new ArrayList <String>( Arrays.asList(emails));

GMail androidEmail = new GMail("uormail@gmail.com","yourpass", emailsList, "emailSubject","emailBody");
androidEmail.createEmailMessage();
androidEmail.sendEmail();
Log.i("SendMailTask", "Mail Sent.");
} catch (Exception e) {
publishProgress(e.getMessage());
Log.e("SendMailTask", e.getMessage(), e);
}
return null;
}
}

مثلا  میخوام این تابع اضافه کنم درکجا وچیارو تغیر بدم ممنون

public void addAttachment(String filename,String subject) throws Exception { 
    BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart(); 
   DataSource source = new FileDataSource(filename); 
   messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source)); 
   messageBodyPart.setFileName(filename); 
   _multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

   BodyPart messageBodyPart2 = new MimeBodyPart(); 
   messageBodyPart2.setText(subject); 

   _multipart.addBodyPart(messageBodyPart2); 
} message.setContent(_multipart);
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
با سلام
استاد خواهشن راهنمای کنیدممنون
هیچی نمیدونم که چیطوری یه فایل هم پیوست کنم به کد ایمیل سندیر
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
up......
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان