رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمایش بخشی از تصویر
#1
<?php
    header('Content-type: image/jpeg');
    if(!isset($_GET['file']) || !file_exists($_GET['file']) || strtolower(substr($_GET['file'], strrpos($_GET['file'], '.'))) != '.jpg') {
        $im = imagecreatetruecolor(100, 100);
        $white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
        $black = imagecolorallocate($im,   0,   0,   0);
        imagefill($im, 50, 50, $white);
        imagestring($im, 5, 30, 40, 'Error', $black);
        imagejpeg($im);
        imagedestroy($im);
        exit();
    }
    $src = imagecreatefromjpeg($_GET['file']);
    $sw = imagesx($src);
    $sh = imagesy($src);
    $x1 = (isset($_GET['x1']) && is_numeric($_GET['x1']) && $_GET['x1'] >= 0 && $_GET['x1'] < $sw) ? (int) $_GET['x1'] : 0;
    $y1 = (isset($_GET['y1']) && is_numeric($_GET['y1']) && $_GET['y1'] >= 0 && $_GET['y1'] < $sh) ? (int) $_GET['y1'] : 0;
    $x2 = (isset($_GET['x2']) && is_numeric($_GET['x2']) && $_GET['x2'] >= 0 && $_GET['x2'] < $sw) ? (int) $_GET['x2'] : $sw;
    $y2 = (isset($_GET['y2']) && is_numeric($_GET['y2']) && $_GET['y2'] >= 0 && $_GET['y2'] < $sh) ? (int) $_GET['y2'] : $sh;
    $tl = array('x' => min ($x1, $x2), 'y' => min($y1, $y2));
    $br = array('x' => max ($x1, $x2), 'y' => max($y1, $y2));
    $dw = abs($x1 - $x2);
    $dh = abs($y1 - $y2);
    $dst = imagecreatetruecolor($dw, $dh);
    imagecopyresized($dst, $src, 0, 0, $tl['x'], $tl['y'], $dw, $dh, $br['x'], $br['y']);
    imagejpeg($dst);
    imagedestroy($dst);
    imagedestroy($src);
?>
پاسخ
تشکر شده توسط: php
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان