رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مشکل در ajax و آپلود فایل
#1
سلام و خسته نباشید به دوستان عزیز
به این کد من ی نگا بدازید.
در اینجا آپلود فایل ب کمک ajax صورت میگیره.
بعد از اینکه آپلود فایل صورت گرفت ajax نام اون رو برمیگردونه و در داخل value یکی از input ها قرار میده.
حالا مشکی که من دارم اینه:
وقتی که من سابمیت میکنم و فرم رو ارسال میکنم. اون value و اون input ارسال نمیشه.
ب نظرتون مشکل از کجاست؟
این کد ها برای من نیست و من فقط مسئول رفع مشکلات اون هستم.
خیلی ممنون


اگه ما با جاوا اسکریپت برای valu e یک input مقداری قرار بدیم به همراه فرم ارسال میشه یا نمیشه.
خیلی ممنون<!-- Main Section -->

<section class="main-section grid_8">

  <fieldset class="main-content" id="tbl">

    <legend>
      ثبت اطلاعات سمن
    </legend>
    <section class="container_6 clearfix">

      <form id="form1" class="form grid_6" action="" method="post">
        <fieldset>
          <legend>مرحله اول</legend>


          <label>نوع سمن <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
          </label>
          <select name="type">

            <option selected value="موسسه مردم نهاد"> موسسه مردم نهاد </option>
            <?php for($i=0; $i<count($noe_saman);$i++){ ?>
            <option value="<?php echo $noe_saman[$i]['noe_saman']; ?>">
              <?php echo $noe_saman[$i][ 'noe_saman']; ?>
            </option>
            <?php } ?>

          </select>
          <c class="left">
            <label>نام سمن <em>*</em><small>نام تأیید شده سمن را وارد کنید</small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="name" required />
          </c>


          <label>تاریخ تاسیس
          </label>

          <input autocomplete="off" id="datepicker4" type="text" name="tarikh_tasis" required />
          <c class="left">
            <label>وضعیت <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
            </label>

            <select name="vazeiyat">
              <?php for($i=0;$i<count($vazeiyat_saman);$i++){ ?>
              <option value="<?php echo $vazeiyat_saman[$i]['vazeiyat']; ?>">
                <?php echo $vazeiyat_saman[$i][ 'vazeiyat']; ?>
              </option>
              <?php } ?>
            </select>
          </c>

          <label>محور فعالیت <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
          </label>
          <select name="mehvar_faaliat">
            <?php for($i=0;$i<count($mehvar);$i++){ ?>
            <option value="<?php echo $mehvar[$i]['mehvar']; ?>">
              <?php echo $mehvar[$i][ 'mehvar']; ?>
            </option>
            <?php } ?>

          </select>
          <c class="left">
            <label>فعالیت تخصصی <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="faaliat_takhassosi" required />
          </c>          <label>آدرس وبسایت<small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="web" />
          <c class="left">
            <label>پست الکترونیکی<small></small>
            </label>
            <input dir="ltr" autocomplete="off" type="text" name="email" />
          </c>

          <label>استان<small></small>
          </label>
          <select name="ostan" id="ostan" class="DdlProvince">
            <option data-grp="" value="">----</option>
            <option data-grp="1" value="آذربایجان شرقی">آذربایجان شرقی</option>
            <option data-grp="2" value="آذربایجان غربی">آذربایجان غربی</option>
            <option data-grp="3" value="اردبیل">اردبیل</option>
            <option data-grp="4" value="اصفهان">اصفهان</option>
            <option data-grp="5" value="ایلام">ایلام</option>
            <option data-grp="6" value="البرز">البرز</option>
            <option data-grp="7" value="بوشهر">بوشهر</option>
            <option data-grp="8" value="تهران">تهران</option>
       
              <option data-grp="31" value="طبس">طبس</option>
              <option data-grp="31" value="مهريز">مهريز</option>
              <option data-grp="31" value="ميبد">ميبد</option>
              <option data-grp="31" value="يزد">يزد</option>

            </select>
          </c>
          
          
          
          
            
          
          
          
          <label>خلاصه اهداف <em>*</em><small></small>
          </label>
          <textarea class="kholase_ahdaf" name="kholase_ahdaf" rows="5" required></textarea>


          <label>برنامه های اجرایی <em>*</em><small></small>
          </label>
          <textarea class="mozoue_faaliat" name="mozoue_faaliat" required></textarea>

          
          
          
          
          
          <label>لینک لوگو <em>*</em><small>از فرم پایین برای آپلود استفاده کنید</small>
            </label>
            <input type="text" style="float:right" name="img" value="" id="tmp" disabled required />
            <div id="onsuccessmsg"></div>
          <br><br>
          <br><br>
<!--
          <textarea class="classy-editor"></textarea>
          <br />
          <br />
          <script>
            $(document).ready(function () {
              $(".classy-editor").ClassyEdit();
            });
          </script>
-->
          <div class="action" style="margin-top:30px;">
            <button id="btn1" class="button button-gray"><span class="accept"></span>ثبت</button>
            <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
            <button id="btnret" class="button button-gray"><span class="ret"></span> بازگشت</button>

          </div>
        </fieldset>
      </form>

      <section class="container_7 clearfix">
        <form id="uploadform" class="form grid_6" enctype="multipart/form-data" action="saman_jalasat_letters/upload_file" method="post">
          <fieldset>
            <legend>آپلود لوگو</legend>

            <label>فایل خود را انتخاب کنید<em>*</em>
            </label>
            <input type="file" id="test" class="file_up" name="file[]" multiple />
            <img id="imgview" src="" style="float:left;" width="170" >
            <br>
            <div id="text"></div>

            <script type="text/javascript">
              $('#test').bind('change', function () {
                var files = this.files;
                var i = 0;
                for (; i < files.length; i++) {
                  var filename = files[i].name + "<br />";
                  $("#text").append(filename);
                }
              });
            </script>

            <div class="action">
              <input type="submit" class="button button-gray" id="btn" value="submit">
              <button id="btn" class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
              
            </div>
          </fieldset>
        </form>
      </section>
      
      
      
    </section>
  </fieldset>

</section>>


<!-- Main Section End -->
<script>
  //$('#ostan option[data-grp="12"]').attr('selected', 'selected');
  //$('#ostan option[data-grp="15"]').attr('selected', 'selected');
  $(document).ready(function (){
		
		
	$('.file_up').change(function(){		
	var reader = new FileReader();
  reader.onload=function() {
  document.getElementById('imgview').src=reader.result;
  }
  reader.readAsDataURL(this.files[0]);	
	})
		
		
		
		
		
    $("#btn1").click(function (e) {
      var reg = /^([A-Za-z0-9_-.])+@([A-Za-z0-9_-.])+.([A-Za-z]{2,4})$/;
      var address = $("#form1").find('input[name=email]').val();
      /*
		  if (reg.test(address) == false) {
        alert('آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است');
        $("#form1").find('input[name=email]').focus();
        return false;
      }
			*/
      var textval = $("#form1").find('input[name=web]').val;
      var urlregex = new RegExp(
        "^(http://|http://www.|https://www.|ftp://www.|www.){1}([0-9A-Za-z])+([.]{1})+([A-Za-z]{2,4})");
      if (urlregex.test(textval) == false) {
        //alert('آدرس وبسایت وارد شده نامعتبر است.');
        //$("#form1").find('input[name=web]').focus();
        //return false;
      }


      e.preventDefault();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_info/add",
        data: $("#form1").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });
      window.history.back();
      //$( "#next" ).prop( "disabled", false );
      //$("#btn2").click();
      /*setTimeout(function () {
        window.location.replace("saman_info/read_all");
      }, 500);*/
    });
  });


  /*$(document).ready(function () {
    $('#ostan').change( function (e) {
     
    var optionSelected = $("option:selected", this).attr('id');
      
        $("#shahr option").css('display','none');
        $("#shahr option").hasClass(optionSelected).css('display','block');
      
      
    
  });
    });
    */
  $(document).ready(function () {
    //$("#shahr option").attr('value',);
    $("#shahr option").css('display', 'none');
    $('#ostan').change(function (e) {
      var optionSelected = $("option:selected", this).attr('data-grp');
      $("#shahr option").css('display', 'none');
      $("#shahr option[data-grp='" + optionSelected + "']").css('display', 'block');

      //Set the option selectedIndex to the first one in the group of options
      $("#shahr")[0].selectedIndex = $("#shahr option[data-grp='" + optionSelected + "']")[0].index;
    });
  });
  /* $(document).ready(function () {
  $('#ostan').change(function (e) {
    var selected = $(this).find('option:selected').attr('id');
    $("#shahr option").css('display','none');
    $("#shahr option").fadeOut(function(){
        $(this).prop('selected', $(this).hasClass(selected)).css('display','block');
    });
  }).change();
});*/


  /* برای شهرها و استان ها*/
  /* $(document).ready(function () {
     $('.ProvinceDdl').click(function () {
       $('.CityDdl option').css('display', 'none')
       $('.CityDdl option[value=' + $('.ProvinceDdl option:selected').val() + ']').css('display', 'block');
     });
     $('.ProvinceDdl').click();
   });*/


   $("#uploadform").submit(function () {
      var files = $("#test").files;
      alert('فایل آپلود شد');

      $(this).ajaxSubmit({
        url: $(this).attr("action"),
        success: function (response, status) {

          //$("#tmp").hide();
          $("#onsuccessmsg").html('</b><br><div id="msg" style="padding:15px;">' + response + '</div>');
          $("#onsuccessmsg img").width(500)
					/*$("#loader").hide();*/

        },
      });
      return false;
    });
  
  
  
  
  


  $(document).ready(function () {
    $("#btn2").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      // var str=$('input[name="code_melli"]').val();


      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_bankaccount/add",
        data: $("#form2").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });

    });
  });

  $(document).ready(function () {
    $("#btn3").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      //var str=$('input[name="code_melli"]').val();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_verification_docs/add",
        data: $("#form3").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });
      window.history.back();
    });
  });

  $("#submit").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    //alert("swlk");
    //console.log("click");
    // $("[type=submit]").html("oo");//click();
    //$("[type=submit]").show();//click();
    $("#btn1").click();
    $("#btn2").click();
    $("#btn3").click();


  });  $(document).ready(function () {
    $(".kholase_ahdaf").ClassyEdit();
  });
  $(document).ready(function () {
    $(".mozoue_faaliat").ClassyEdit();
  });


  $("span a").click(function () {
    if ($(this).html().indexOf("a") >= 0) {
      $(this).html("b");
      //alert($(this).html());
      $('#form2').fadeOut();
      //$('#form2').hide();

    } else if ($(this).html().indexOf("b") >= 0) {
      // $('#form2').show();
      $('#form2').fadeIn();
      $(this).html("a");

    }
  });
</script>

پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
سلام خط 224 رو اصلاح کنید. .val() پرانتز باز و بسته نذاشتید. کدتون خیلی زیاده واقعا آدم حوصله نمیکنه همه رو بخونه

این تنها چیزی بود که با یه نگاه به چشم میاد.
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان