رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مشاهده میزان حافظه مصرفی اسکریپت شما
#1
<?php
    echo "Initial: ".memory_get_usage()." bytes n";
    /* prints
    Initial: 361400 bytes
    */
 
    // let's use up some memory
    for ($i = 0; $i < 100000; $i++) {
        $array []= md5($i);
    }
 
    // let's remove half of the array
    for ($i = 0; $i < 100000; $i++) {
        unset($array[$i]);
    }
 
    echo "Final: ".memory_get_usage()." bytes n";
    /* prints
    Final: 885912 bytes
    */
 
    echo "Peak: ".memory_get_peak_usage()." bytes n";
    /* prints
    Peak: 13687072 bytes
    */
?>
پاسخ
تشکر شده توسط: php
#2
این هم یک کد مشابه که زمان اجرای اسکریپت رو هم اضافه کرده و میتونید خیلی ساده و حدودی میزان مصرف منابع اسکریپتتون رو چک کنید:
<?php
$time_start = microtime(true);
function convert($size)
{
  $unit=array('B','KB','MB','GB','TB','PB');
  return round($size/pow(1024,($i=floor(log($size,1024)))),2).' '.$unit[$i];
}
$initialusage=convert(memory_get_usage());


// your code here$peakusage=convert(memory_get_peak_usage());
$finalusage=convert(memory_get_usage());
$time_end = microtime(true);
$time = $time_end - $time_start;
$usagecolorfunctionargu = "";
function usagecolor($usagecolorfunctionargu){
if (strpos($usagecolorfunctionargu,'KB') !== false) {
  return 'green';
}
elseif (strpos($usagecolorfunctionargu,'MB') !== false) {
  return 'red';
}
}

echo '<div style="float:right;"><table style="border:1px solid black;">';
echo '<tr><td><strong>Initial Memory:</strong></td><td style="color:'. usagecolor($initialusage) .';">' . $initialusage . '</td></tr>';
echo '<tr><td><strong>Peak Memory:</strong></td><td style="color:'. usagecolor($peakusage) .';">' . $peakusage . '</td></tr>';
echo '<tr><td><strong>Final Memory:</strong></td><td style="color:'. usagecolor($finalusage) .';">' . $finalusage . '</td></tr>';
echo '<tr><td><strong>Time (s):</strong></td><td style="color:';
if($time <1){
  echo 'green';
}
else{
  echo 'red';
}
echo ';">' . round($time, 4) .' seconds' . '</td></tr>';
echo '</table></div>';

?>
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
این هم یک کتابخونه ساده و جمع جور که توی همین لینکی که دادم توضیح داده چجوری باید توی url اسکریپتتون یک کوئری ای رو اضافه کنید تا بتونید به راحتی اسکریپتتون رو بنچ مارک کنید:
https://github.com/victorjonsson/PHP-Benchmark
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان