رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ذخیره عکس در گالری
#1
برای ذخیره عکس از متد زیر استفاده می کنم اما از اندروید 5 به بعد برنامه کرش میکنه مشکل کجاست؟.. ممنون
  public void save_image() {
        File root = android.os.Environment.getExternalStorageDirectory();
        File dir = new File(root.getAbsolutePath() + "/IMAGE_TATAK");
        dir.mkdirs(); // build directory
        file = new File(dir, backgroundImageName);
        if (file.exists())
            file.delete();

        try {
            FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(file);
            InputStream ims = getAssets().open("image/" + backgroundImageName);
            Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(ims);

            try {
                ims.close();
                ims = null;
            }
            catch (IOException e) {}
            bitmap = mark(bitmap, null);
            bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, outStream);

            outStream.flush();
            outStream.close();
        }
        catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED, Uri.parse("file://" + Environment.getExternalStorageDirectory())));
        new SweetAlertDialog(this, SweetAlertDialog.SUCCESS_TYPE)
                .setTitleText("Save to gallery")
                .show();

    }
 در واقع کد زیر باعث کرش میشه

 sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED, Uri.parse("file://" + Environment.getExternalStorageDirectory())));
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
با کمک این متد مسیر فیزیکی فایل رو استخراج کنید:
public String getRealPathFromUri(Uri uri) {
  String result = "";
  String documentID;
  if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
    String[] pathParts = uri.getPath().split("/");
    documentID = pathParts[pathParts.length - 1];
  } else {
    String pathSegments[] = uri.getLastPathSegment().split(":");
    documentID = pathSegments[pathSegments.length - 1];
  }
  String mediaPath = MediaStore.Images.Media.DATA;
  Cursor imageCursor = getBaseContext().getContentResolver().query(uri, new String[]{mediaPath}, MediaStore.Images.Media._ID + "=" + documentID, null, null);
  if (imageCursor != null && imageCursor.moveToFirst()) {
    result = imageCursor.getString(imageCursor.getColumnIndex(mediaPath));
    imageCursor.close();
  }
  return result;
}
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
برای ذخیره‌کردن هم باید مجوزهای لازم رو به برنامه بدین. توی نسخه‌های جدید اندروید باید حتماً مجوز بصورت دستی کدنویسی بشه. مثال:
if(ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
  ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, REQUEST_WRITE_STORAGE);
}

بعد باید چک کنید مجوز داده شده یا نه:
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {
  super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
  switch (requestCode)
  {
    case REQUEST_WRITE_STORAGE: {
      if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        //reload my activity with permission granted or use the features what required the permission
      } else {
        Toast.makeText(parentActivity, "The app was not allowed to write to your storage. Hence, it cannot function properly. Please consider granting it this permission", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }
}
پاسخ
تشکر شده توسط:
#4
این کد رو هم تست کنید:
sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED, Uri.parse(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsoultePath())));
پاسخ
تشکر شده توسط:
#5
نیار به کتاب خانه ای هم برای دادن مجوز از کد هست؟
if(ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, REQUEST_WRITE_STORAGE);
}
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
خیر به کتابخانه خاصی احتیاج ندارین.
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان