رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
خالی بودن action
#1
سلام و خسته نباشید
من پروژه ی یکی از دوستان رو گرفتم و دارم میخونم.
حالا تو این پروژه ب مشکل برخوردم.
خیلی چیزا نا مبهمه.
به این کد های view  ی نگ بندازید.
تو این کد ها برای form اتریبوته action رو خالی گذاشتن ، حالا من موندم که وقتی اینو میفرسته به کنترلر کدوم یک از توابع عمل اضافه کردن رو انجام میده.
یا
اصلا این فرم به کدوم یک از توابع ربط داره.
به کد های کنترلر پایین هم ی نگا بندازید.
ممنون

کد:
<!-- Main Section --><section class="main-section grid_8">

    <fieldset class="main-content" id="tbl">

        <legend>
            ثبت اطلاعات سمن
        </legend>
        <section class="container_6 clearfix">

            <form id="form1" class="form grid_6" action="" method="post">
                <fieldset>
                    <legend>مرحله اول</legend>

                    
                     <label >نوع سمن <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
                    </label>
                    <select name="type">
                      
                        <option value=" خانه">   خانه مردم نهاد </option>
                        <option value="انجمن"> انجمن مردم نهاد </option>
                        <option selected value="موسسه"> موسسه مردم نهاد </option>
                        <option value="کانون"> کانون مردم نهاد </option>
                        <option value="جمعیت"> جمعیت مردم نهاد </option>
                        <option value="مجمع"> مجمع مردم نهاد </option>
                        <option value="سایر"> سایر </option>

                    </select>
                    <c class="left" >
                    <label>نام سمن <em>*</em><small>نام تأیید شده سمن را وارد کنید</small>
                    </label>
                    <input autocomplete="off" type="text" name="name" required />
                    </c>
                    
                    <label>محور فعالیت <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
                    </label>
                    <select name="mehvar_faaliat">
                        <option value="فرهنگی">فرهنگی</option>
                        <option value="هنری">هنری</option>
                        <option value="مذهبی">مذهبی</option>
                        <option value="ورزشی">ورزشی</option>
                        <option value="اجتماعی">اجتماعی</option>
                        <option value="علمی">علمی</option>
                        <option value="پژوهشی">پژوهشی</option>
                        <option value="علمی _ پژوهشی">علمی _ پژوهشی</option>
                        <option value="فرهنگی _ اجتماعی">فرهنگی _ اجتماعی</option>

                    </select>
                     <c class="left"> <label>فعالیت تخصصی <em>*</em><small></small>
                    </label>
                    <input autocomplete="off" type="text" name="faaliat_takhassosi" required /></c>

                    
                    
<label>آدرس وبسایت<small></small>
                    </label>  <input autocomplete="off" type="text" name="web" />
                     <c class="left"> <label>پست الکترونیکی<small></small>
                    </label>
                    <input dir="ltr" autocomplete="off" type="text" name="email" /></c>
                    
                     <label>استان<small></small>
                    </label>
                      <select name="ostan" id="ostan" class="DdlProvince">
                        <option data-grp="" value="">----</option>
                        <option data-grp="1" value="آذربایجان شرقی">آذربایجان شرقی</option>
                        <option data-grp="2" value="آذربایجان غربی">آذربایجان غربی</option>
                        <option data-grp="3" value="اردبیل">اردبیل</option>
                        <option data-grp="4" value="اصفهان">اصفهان</option>
                        <option data-grp="5" value="ایلام">ایلام</option>
                        <option data-grp="6" value="البرز">البرز</option>
                        <option data-grp="7" value="بوشهر">بوشهر</option>
                        <option data-grp="8" value="تهران">تهران</option>
                        <option data-grp="9" value="چهارمحال و بختیاری">چهارمحال و بختیاری</option>
                        <option data-grp="10" value="خراسان جنوبی">خراسان جنوبی</option>
                        <option data-grp="11" value="خراسان رضوی">خراسان رضوی</option>
                        <option data-grp="12" value="خراسان شمالی">خراسان شمالی</option>
                        <option data-grp="13" value="خوزستان">خوزستان</option>
                        <option data-grp="14" value="زنجان">زنجان</option>
                        <option data-grp="15" value="سمنان">سمنان</option>
                        <option data-grp="16" value="سیستان و بلوچستان">سیستان و بلوچستان</option>
                        <option data-grp="17" value="فارس">فارس</option>
                        <option data-grp="18" value="قزوین">قزوین</option>
                        <option data-grp="19" value="قم">قم</option>
                        <option data-grp="20" value="کردستان">کردستان</option>
                        <option data-grp="21" value="کرمان">کرمان</option>
                        <option data-grp="22" value="کرمانشاه">کرمانشاه</option>
                        <option data-grp="23" value="کهگیلویه و بویراحمد">کهگیلویه و بویراحمد</option>
                        <option data-grp="24" value="گلستان">گلستان</option>
                        <option data-grp="25" value="گیلان">گیلان</option>
                        <option data-grp="26" value="لرستان">لرستان</option>
                        <option data-grp="27" value="مازندران">مازندران</option>
                        <option data-grp="28" value="مرکزی">مرکزی</option>
                        <option data-grp="39" value="هرمزگان">هرمزگان</option>
                        <option data-grp="30" value="همدان">همدان</option>
                        <option data-grp="31" value="یزد">یزد</option>
</select>
                      
                    <c class="left">
                    <label>شهرستان<small></small>
                    </label>
<select name="shahr" id="shahr" class="DdlProvince">
    <option data-grp="" value=""></option>
    
    <option data-grp="1" value="اسکو">اسکو</option>
    <option data-grp="1" value="اهر">اهر</option>
    <option data-grp="1" value="بستان آباد">بستان آباد</option>
    <option data-grp="1" value="بناب">بناب</option>
    <option data-grp="1" value="تبریز">تبریز</option>

    <option data-grp="31" value="يزد">يزد</option>

</select>
                        </c>
                 <label>خلاصه اهداف <em>*</em><small></small>
                    </label>
                    <textarea name="kholase_ahdaf" rows="5" required></textarea>    
    
          
                    <label>برنامه های اجرایی <em>*</em><small></small>
                    </label>
                    <textarea name="mozoue_faaliat" rows="5" required></textarea></c>              
                    
                   <label>وضعیت <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
                    </label>

                    <select name="vazeiyat">
                        <option selected value="فعال">فعال</option>
                        <option value="غیر فعال">غیر فعال</option>
                        <option value="نیمه فعال">نیمه فعال</option>
                        <option value="تعلیق">تعلیق</option>
                        <option value="انحلال">انحلال</option>
                    </select>
                    
                    
                    <div class="action">
                        <button id="btn1" class="button button-gray"><span class="accept"></span>ثبت</button>
                        <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button><button id="btnret" class="button button-gray" ><span class="ret"></span> بازگشت</button>

                    </div>
                </fieldset>
            </form>

        </section>
    </fieldset>

</section>>


<!-- Main Section End -->
<script>
    //$('#ostan option[data-grp="12"]').attr('selected', 'selected');
    //$('#ostan option[data-grp="15"]').attr('selected', 'selected');
    $(document).ready(function () {
        $("#btn1").click(function (e) {
            var reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
            var address = $("#form1").find('input[name=email]').val();
            if(reg.test(address) == false) {
                alert('آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است');
                $("#form1").find('input[name=email]').focus();
                return false;
            }
            var textval=$("#form1").find('input[name=web]').val;
            var urlregex = new RegExp(
                "^(http:\/\/|http:\/\/www.|https:\/\/www.|ftp:\/\/www.|www.){1}([0-9A-Za-z])+([\.]{1})+([A-Za-z]{2,4})");
               if( urlregex.test(textval)==false)
               {
                   //alert('آدرس وبسایت وارد شده نامعتبر است.');
                   //$("#form1").find('input[name=web]').focus();
                   //return false;
               }
            
                
            e.preventDefault();
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: "saman_info/add",
                data: $("#form1").serialize(),
                success: function (data) {
                    console.log(data);
                },
            });
            //$( "#next" ).prop( "disabled", false );
            //$("#btn2").click();
            setTimeout(function () {
                window.location.replace("saman_info/read_all");
            }, 500);
        });
    });


/*$(document).ready(function () {
    $('#ostan').change( function (e) {
      
    var optionSelected = $("option:selected", this).attr('id');
      
            $("#shahr option").css('display','none');
            $("#shahr option").hasClass(optionSelected).css('display','block');
        
        
    
});
    });
    */
    
    
    
    
    $(document).ready(function () {
        //$("#shahr option").attr('value',);
        $("#shahr option").css('display', 'none');
    $('#ostan').change(function (e) {
        var optionSelected = $("option:selected", this).attr('data-grp');
        $("#shahr option").css('display', 'none');
        $("#shahr option[data-grp='" + optionSelected + "']").css('display', 'block');

        //Set the option selectedIndex to the first one in the group of options
        $("#shahr")[0].selectedIndex=$("#shahr option[data-grp='" + optionSelected + "']")[0].index;
    });
});
    
    
    
    
   /* $(document).ready(function () {
    $('#ostan').change(function (e) {
        var selected = $(this).find('option:selected').attr('id');
        $("#shahr option").css('display','none');
        $("#shahr option").fadeOut(function(){
                $(this).prop('selected', $(this).hasClass(selected)).css('display','block');
        });
    }).change();
});*/
    
    
    /* برای شهرها و استان ها*/
   /* $(document).ready(function () {
        $('.ProvinceDdl').click(function () {
            $('.CityDdl option').css('display', 'none')
            $('.CityDdl option[value=' + $('.ProvinceDdl option:selected').val() + ']').css('display', 'block');
        });
        $('.ProvinceDdl').click();
    });*/
    $(document).ready(function () {
        $("#btn2").click(function (e) {
            e.preventDefault();
            // var str=$('input[name="code_melli"]').val();
            
            
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: "saman_bankaccount/add",
                data: $("#form2").serialize(),
                success: function (data) {
                    console.log(data);
                },
            });

        });
    });

    $(document).ready(function () {
        $("#btn3").click(function (e) {
            e.preventDefault();
            //var str=$('input[name="code_melli"]').val();
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: "saman_verification_docs/add",
                data: $("#form3").serialize(),
                success: function (data) {
                    console.log(data);
                },
            });

        });
    });
    $("#next").click(function (e) {
        e.preventDefault();
        //window.location = "http://localhost/smn/saman_addresses";


    });
    $("#submit").click(function (e) {
        e.preventDefault();
        //alert("swlk");
        //console.log("click");
        // $("[type=submit]").html("oo");//click();
        //$("[type=submit]").show();//click();
        $("#btn1").click();
        $("#btn2").click();
        $("#btn3").click();


    });    $("span a").click(function () {
        if ($(this).html().indexOf("a") >= 0) {
            $(this).html("b");
            //alert($(this).html());
            $('#form2').fadeOut();
            //$('#form2').hide();

        } else if ($(this).html().indexOf("b") >= 0) {
            // $('#form2').show();
            $('#form2').fadeIn();
            $(this).html("a");

        }
    });
</script>به این کد های کنترل ی نگ بندازید.

<?php

class Saman_info extends Controller{

   function index(){
       
       $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
       #print($obj_saman_info->name);
       $this->view->set('URL',$this->view->siteURL);
       #$newpost=Load::model("newposts");
       #$vars = get_object_vars(Saman_info_m);
       #print_r ( $vars );exit;
       $var=$obj_saman_info->get_vars();
       $cm=$obj_saman_info->Comment_Data();
       #$cm=mysql_fetch_array($cm);
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($cm,MYSQL_ASSOC);$i++)
          $rows[$i]=$fetch_record;
       $this->view->set("tbl_schema",$rows);
       #print_r($rows);exit;
       $arrvalue=array();
       foreach($var as $key=>$value)
       {
           array_push($arrvalue, array("$key"=>$value));
           #$arrvalue->value=$value;
       }
       #print_r($arrvalue);
       //vars = get_class_vars("Saman_info_m");
       
       #foreach($vars as $key=>$value)
           #print($key." ____ ");
           #print($key."n");
       #$rows=$newpost->GetFromTable("*","cat='news' AND del=0  order by `id` desc  limit 5");
       #for($i=0;$news=mysql_fetch_array($rows);$i++)
        #   $row[$i]=$news;
       #print_r($row);exit;
       $this->view->set("news",$row);
       #$this->view->set('galleryURL',$this->view->siteURL."app/view/images/gallery/");
       #$this->view->render('header');
       $this->view->render('import');
       $this->view->render('menu');
       $this->view->render('calendar_input');
       $this->view->render('sidebar');
       $this->view->render('forms_members');
       $this->view->render('footer');
       
       #$this->view->render('footer');
   }
   function add()
   {
       //$this->view->render('header');
       $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
       #print_r($_POST);exit;
       if(isset($_POST) && count($_POST)>0)
           $obj_saman_info->AddDataInTable($_POST);
       $last=$obj_saman_info->executeQuery("SELECT  `AUTO_INCREMENT` FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA =  'hegza_saman' AND TABLE_NAME =  'hegza_saman_info' LIMIT 1");
       $last=mysql_fetch_row($last);$last=$last['0']-1;
       #print_r($last);exit;
       #header('Location: http://localhost/smn/saman_info/read_all');
   echo "<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=http://localhost/smn/saman_members&id=".$last."">";   }
      function deleteall()
   {
       $pi = $_POST['data'];
       $obj_edarekol_personalinfo = Load::model("Saman_info_m");
       for($i=0;$i<count($pi);$i++)
       {
           $obj_edarekol_personalinfo->deleteFromTable(" id_saman=".$pi[$i]."");
       }
   }
   function update()
   {
       if(isset($_GET['id']) && $_GET['id']!="")
       {
           //$this->view->render('header');
           $id=$_GET['id'];
           $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
       #print_r($_POST);exit;
           $obj_saman_info->updateTable($_POST," id_saman=".$id);
       }
       #header("Location: http://localhost/smn/saman_info/read_all");
       echo "<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=http://localhost/smn/saman_info/read_all">";
   }
   
   
   function edit()
   {
       if(isset($_GET['upd']) && $_GET['upd']!="")
       {
           $id=mysql_real_escape_string($_GET['upd']);
           //$this->view->render('header');
           $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
           #print_r($_POST);exit;
           $rows=$obj_saman_info->AllData("id_saman=".$id);
           $row=mysql_fetch_array($rows,MYSQL_ASSOC);
               
           $this->view->set("datatable",$row);
           #print($row);exit;
           $this->view->set("id",$_GET['upd']);
            $this->view->render('import');
           $this->view->render('menu');
           $this->view->render('calendar_input');
           $this->view->render('sidebar');    
           $this->view->render('edit_saman_info');    
           $this->view->render('footer');
       }
       #header("Location: http://localhost/smn/saman_info/read_all");
       else
       {
           echo "<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=http://localhost/smn/saman_info/read_all">";
       }
   }
   
   
   function read_all()
   {
       
       $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
       if(isset($_GET['del']) && $_GET['del']!="")
       {
           $obj_saman_info->deleteFromTable(" id_saman=".$_GET['del']);  
       }
       $rows = $obj_saman_info->AllData("1 order by id_saman desc");
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows,MYSQL_ASSOC);$i++)
          $row[$i]=$fetch_record;
       $this->view->set("datatable",$row);
       #$this->view->render('header');
       $this->view->render('import');
       
$this->view->render('menu');
       $this->view->render('sidebar');
       $this->view->render('table_head');
       $this->view->render('tables');
       #print_r($row);
       #print_r($_POST);
       
   }
   
   
   
   function profile()
   {
       $id=$_GET['id'];
       $this->view->set("id",$id);
       $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
       $rows = $obj_saman_info->AllData("id_saman=".$id);
       $row=mysql_fetch_array($rows,MYSQL_ASSOC);
       $this->view->set("datatable",$row);
       #---------- read jalasat --------#
       
       $obj_saman_jalasat = Load::model("jalasat_m");
       $obj_saman_j_preslist=Load::model("jalasat_presentationlist_m");
       $rows2 = $obj_saman_j_preslist->executeQuery("SELECT *
FROM hegza_jalasat_presentationlist
INNER JOIN hegza_jalasat ON hegza_jalasat.id_jalase = hegza_jalasat_presentationlist.id_jalase
WHERE hegza_jalasat_presentationlist.id_saman =".$id." GROUP BY hegza_jalasat.id_jalase");
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows2);$i++)
          $row2[$i]=$fetch_record;
       
       $this->view->set("datatable_j",$row2);
       #---------- read neshast ------------#
       $obj_saman_neshast = Load::model("neshast_info_m");
       $obj_saman_n_preslist=Load::model("neshast_presentationlist_m");
       $rows3 = $obj_saman_neshast->executeQuery("SELECT * 
FROM hegza_neshast_info, hegza_neshast_presentationlist, hegza_neshast_presentationlist_saman
WHERE hegza_neshast_info.id_neshast = hegza_neshast_presentationlist.id_neshast
AND hegza_neshast_presentationlist.id = hegza_neshast_presentationlist_saman.id
AND hegza_neshast_presentationlist_saman.id_saman =".$id." 
GROUP BY hegza_neshast_info.id_neshast");
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows3);$i++)
          $row3[$i]=$fetch_record;
       
       $this->view->set("datatable_n",$row3);
       
       #---------- read bank account --------#
       
       $obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_bankaccount_m");
       $rows4 = $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows4);$i++)
          $row4[$i]=$fetch_record;
       $this->view->set("datatable_bnk",$row4);
       #---------- read addresses --------#
       #$rows2=0;$row2=0;
       $obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_addresses_m");
       $rows5 = $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows5);$i++)
          $row5[$i]=$fetch_record;
       $this->view->set("datatable_add",$row5);
       #---------- read heyat moases --------#
       #$rows2=0;$row2=0;
       $obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_members_m");
       $rows6 = $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id." and heyat=1");
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows6);$i++)
          $row6[$i]=$fetch_record;
       $this->view->set("datatable_hmo",$row6);
       #---------- read shora --------#
       #$rows2=0;$row2=0;
       #$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_members_m");
       $rows7 = $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id." and shora=1");
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows7);$i++)
          $row7[$i]=$fetch_record;
       $this->view->set("datatable_sho",$row7);
       #---------- read members --------#
       #$rows2=0;$row2=0;
       #$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_members_m");
       $rows8 = $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows8);$i++)
          $row8[$i]=$fetch_record;
       
       $this->view->set("datatable_mem",$row8);
       #---------- read mojavez --------#
       #$rows2=0;$row2=0;
       $obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_mojavez_m");
       $rows9 = $obj_saman_j_preslist->AllData("id_saman=".$id);
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows9);$i++)
          $row9[$i]=$fetch_record;
       
       $this->view->set("datatable_moj",$row9);
       
        #---------- read verfication doc --------#
       #$rows2=0;$row2=0;
       $obj_saman_j_preslist=Load::model("Saman_verification_docs_m");
       $rows10 = $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows10);$i++)
          $row10[$i]=$fetch_record;
       
       $this->view->set("datatable_let",$row10);
       #print_r($row10);exit;
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       $this->view->set("id",$id);
      #exit;
$this->view->render('import');
$this->view->render('menu');
       $this->view->render('sidebar');
       $this->view->render('profile_saman');

   }
   function upload_file()
   {
       //print_r($_FILES);exit;
       $formats = array("jpg", "png", "gif", "bmp", "jpeg", "PNG", "JPG", "JPEG", "GIF", "BMP","zip","rar","pdf","doc","docx");
       if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
           
           $name = $_FILES['file']['name'];
           $size = $_FILES['file']['size'];
           $tmp  = $_FILES['file']['tmp_name'];
           
           if(strlen($name)){
               $i=strrpos($name,".");
               if(!$i)
               {
                   $ext="";
               }
               $l=strlen($name)-$i;
               $ext=substr($name,$i+1,$l);
               if(in_array($ext,$formats))
               {
                   if($size<(2048*2048))
                   {
                       $imgn = time().".".$ext;
                       if(move_uploaded_file($tmp, "upload/uploads/".$imgn)){
                           echo "<br/>File Location : /Image_upload/uploads/".$imgn;#www.hegzaco.com/app/view/uploads/".$imgn
                           echo "<br/>Image : <img style='margin-left:10px;' src='uploads/".$imgn."'>";
                       }
                       else{
                           echo "آپلود با مشکل مواجه شد.لطفاً بعدا مجدد تلاش نمایید.";
                       }
                   }
                   else{
                       echo "حجم فایل بیشتر از 5مگابایت است";
                   }
               }
               else{
                   echo "فرمت فایل نامعتبر است.";
               }
           }
           else{
               echo "فرمت انتخاب شده پشتیبانی نمیشود.";
               exit;
           }
       }
   }
   function rep()
   {
       $id=mysql_escape_string($_GET['id']);
       $this->view->set("id",$id);
       $obj_saman_jalasat = Load::model("Saman_info_m");

       $rows = $obj_saman_jalasat->AllData("id_Saman=".$id);
       $fetch_record=mysql_fetch_array($rows);
       $row=$fetch_record;
       #print_r($row);exit;
       $this->view->set("datatable",$row);
       $this->view->render('import_rep');
       $this->view->render('rep_Saman');
   }
   function rep_all()
   {
       $obj_saman_jalasat = Load::model("Saman_info_m");

       $rows = $obj_saman_jalasat->AllData();
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows);$i++)
           $row[$i]=$fetch_record;
       #print_r($row);exit;
       $this->view->set("datatable",$row);
       $this->view->render('import_rep');
       $this->view->render('rep_all_Saman');
   }
   function rep_a()
   {
       
       $obj_saman_info = Load::model("Saman_info_m");
       $obj_saman_bank = Load::model("Saman_bankaccount_m");
       $obj_saman_mjvz = Load::model("Saman_mojavez_m");
       $obj_saman_mmbr = Load::model("Saman_members_m");
       $obj_saman_adds = Load::model("Saman_addresses_m");
       
       
       /*$rows3 = $obj_saman_info->executeQuery("SELECT * 
FROM hegza_Saman_info, hegza_Saman_bankaccount, hegza_Saman_mojavez, hegza_saman_members,hegza_Saman_addresses
WHERE hegza_Saman_bankaccount.id_saman = hegza_saman_info.id_saman
AND hegza_Saman_mojavez.id_saman = hegza_saman_info.id_saman 
AND hegza_Saman_members.id_saman = hegza_saman_info.id_saman 
AND hegza_Saman_addresses.id_saman = hegza_saman_info.id_saman 
GROUP BY hegza_saman_info.id_saman");*/
       
       
       
       
       $rows = $obj_saman_info->AllData();
       for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows);$i++)
       {
           $row[$i]=$fetch_record;
           $row1=$obj_saman_bank->AllData("id_saman=".$fetch_record["id_saman"]);
           $bank[$i]=mysql_fetch_array($row1);print_r($mjvz[$i]);echo "<br>";
           
           $row2=$obj_saman_mjvz->AllData(" id_saman=".$fetch_record["id_saman"]);
           $mjvz[$i]=mysql_fetch_array($row2);echo "<br>";
           #array_merge($row[$i],mysql_fetch_array($row2));
           
           $row3=$obj_saman_mmbr->AllData(" id_saman=".$fetch_record["id_saman"]." ");
           $mmbr[$i]=mysql_fetch_array($row3);echo "<br>";
           #array_merge($row[$i],mysql_fetch_array($row3));
           
           $row4=$obj_saman_adds->AllData(" id_saman=".$fetch_record["id_saman"]);
           $adds[$i]=mysql_fetch_array($row4);echo "<br>";
           #$a=array("a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c");
           #$b=array("d"=>"d","e"=>"e","c"=>"f");
           #print_r(array_merge($a,$b));
           #echo "<br><br><br>";
           #print_r( array_merge($a1,$a2,$a3,$a4));
       }
       
       $this->view->set("datatable",$row);
       $this->view->set("bank",$bank);
       $this->view->set("mjvz",$mjvz);
       $this->view->set("mmbr",$mmbr);
       $this->view->set("adds",$adds);
       $this->view->render('import_rep');
       $this->view->render('report_saman_all');   
   }
}
?>
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
پایین صفحه کدهای jquery رو نگاه کن. تو رویداد کلیک با ajax اطلاعات به url مورد نظر ارسال میشن.
پاسخ
تشکر شده توسط: olampiad
#3
(23-07-1394، 03:32 ب.ظ)محسن نوری نوشته: پایین صفحه کدهای jquery رو نگاه کن. تو رویداد کلیک با ajax اطلاعات به url مورد نظر ارسال میشن.

سلام و خسته نباشید به دوستان عزیز
به این کدی که براتون میفرستم ی نگا بندازید.
من تو این کد متوجه نمیشم که کدوم تابع میاد فیلد هارو چک میکنه که آیا خالیه ، آیا ایمیل هستش یا نه ، آیا کدملی درست هسستش.
باور کنین دیگه کلافه شدم از این کار :
حالا ب نظرتون کدوم یک از کدهای js این فرم رو ولیدیت میکنه.
مممنون
<!-- Main Section -->

<section class="main-section grid_7">

  <fieldset class="main-content">
    <legend>
      ثبت اطلاعات اعضای سمن
    </legend>
    <section class="container_6 clearfix">

      <form id="form1" class="form grid_6" action="" method="post">
        <fieldset>
          <legend>مرحله دوم_ ثبت اعضای سمن</legend>
          <label>نام <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="name" required />
          <c class="left">
            <label>نام خانوادگی <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="family" required />
          </c>
          <label>نام پدر <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="pedar" required />
          <c class="left">
            <label>شماره شناسنامه <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input maxlength="10" autocomplete="off" type="text" name="shomare_shenasname" id="shoshe" required />
          </c>
          <label>کد ملی <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input maxlength="10" autocomplete="off" type="text" name="code_melli" id="cmelli" required />
          <c class="left">
            <label>تاریخ تولد <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" id="datepicker3" name="dob" required />
          </c>
          <label> محل صدورشناسنامه<em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="mahale_sodur" required />
          <c class="left">
            <label>مذهب <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="mazhab" required />
          </c>
          <label>وضعیت تأهل <em>*</em><small></small>
          </label>
          <select name="taahol">
            <option value="مجرد">مجرد</option>
            <option value="متأهل">متأهل</option>
          </select>
          <c class="left">
            <label>تعداد فرزندان <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="number" min="0" value="0" name="tedad_farzand" required />
          </c>

          <label>جنسیت<em>*</em><small></small>
          </label>
          <select name="gender">
            <option value="مرد">مرد</option>
            <option value="زن">زن</option>
          </select>


          <c class="left">
            <label>میزان سطح تحصیلات <em>*</em><small></small>
            </label>
            <select name="tahsilat">
              <?php for($i=0;$i<count($CST);$i++){ ?>
              <option value="<?php echo $CST[$i]['sath_tahsil']; ?>">
                <?php echo $CST[$i][ 'sath_tahsil']; ?>
              </option>
              <?php } ?>
              <!-- <option value="زیر دیپلم">زیر دیپلم</option>
              <option value="دیپلم">دیپلم</option>
              <option value="فوق دیپلم">فوق دیپلم</option>
              <option value="لیسانس">لیسانس</option>
              <option value="فوق لیسانس">فوق لیسانس</option>
              <option value="دکترا">دکترا</option>
              <option value="حوزوی">حوزوی</option>
              <option value="پزشکی">پزشکی</option>
              <option value="سایر">سایر</option>-->
            </select>
          </c>
          <label>رشته تحصیلی <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="reshte_tahsili" required />

          <c class="left">
            <label>گرایش تحصیلی <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="gerayesh_tahsil" required />
          </c>

          <label>نام کامل محل تحصیلی <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="name_tahsil" required />
          <c class="left">
            <label>وضعیت تحصیلی <em>*</em><small></small>
            </label>
            <select name="vazeiyat_tahsili">
              <?php for($i=0;$i<count($CVT);$i++){ ?>
              <option value="<?php echo $CVT[$i]['vazeiyat_tahsili']; ?>">
                <?php echo $CVT[$i][ 'vazeiyat_tahsili']; ?>
              </option>
              <?php } ?>
            </select>
          </c>
          <label>پیش شماره شهر <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="code_shahr" required />
          <c class="left">
            <label>شماره تماس ثابت <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="telephone" required />
          </c>
          <label>شماره تماس همراه <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="mobile" required />
          <c class="left">
            <label>کد پستی ده رقمی <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="code_posti" required />
          </c>
          <label>استان <em>*</em><small></small>
          </label>
          <select name="ostan_sokunat" id="ostan_sokunat" class="DdlProvince">
            <option data-grp="" value="">----</option>
            <option data-grp="1" value="آذربایجان شرقی">آذربایجان شرقی</option>
            <option data-grp="2" value="آذربایجان غربی">آذربایجان غربی</option>
            <option data-grp="3" value="اردبیل">اردبیل</option>
            <option data-grp="4" value="اصفهان">اصفهان</option>
            <option data-grp="5" value="ایلام">ایلام</option>
            <option data-grp="6" value="البرز">البرز</option>
            <option data-grp="7" value="بوشهر">بوشهر</option>
            <option data-grp="8" value="تهران">تهران</option>
            <option data-grp="9" value="چهارمحال و بختیاری">چهارمحال و بختیاری</option>
            <option data-grp="10" value="خراسان جنوبی">خراسان جنوبی</option>
            <option data-grp="11" value="خراسان رضوی">خراسان رضوی</option>
            <option data-grp="12" value="خراسان شمالی">خراسان شمالی</option>
            <option data-grp="13" value="خوزستان">خوزستان</option>
            <option data-grp="14" value="زنجان">زنجان</option>
            <option data-grp="15" value="سمنان">سمنان</option>
            <option data-grp="16" value="سیستان و بلوچستان">سیستان و بلوچستان</option>
            <option data-grp="17" value="فارس">فارس</option>
            <option data-grp="18" value="قزوین">قزوین</option>
            <option data-grp="19" value="قم">قم</option>
            <option data-grp="20" value="کردستان">کردستان</option>
            <option data-grp="21" value="کرمان">کرمان</option>
            <option data-grp="22" value="کرمانشاه">کرمانشاه</option>
            <option data-grp="23" value="کهگیلویه و بویراحمد">کهگیلویه و بویراحمد</option>
            <option data-grp="24" value="گلستان">گلستان</option>
            <option data-grp="25" value="گیلان">گیلان</option>
            <option data-grp="26" value="لرستان">لرستان</option>
            <option data-grp="27" value="مازندران">مازندران</option>
            <option data-grp="28" value="مرکزی">مرکزی</option>
            <option data-grp="39" value="هرمزگان">هرمزگان</option>
            <option data-grp="30" value="همدان">همدان</option>
            <option data-grp="31" value="یزد">یزد</option>
          </select>
          <c class="left">
            <label>شهرستان <em>*</em><small></small>
            </label>
            <select name="shahrestan_sokunat" id="shahrestan_sokunat" class="DdlProvince">
              <option data-grp="" value=""></option>

              <option data-grp="1" value="اسکو">اسکو</option>
              <option data-grp="1" value="اهر">اهر</option>
              <option data-grp="1" value="بستان آباد">بستان آباد</option>
  <option data-grp="31" value="ميبد">ميبد</option>
              <option data-grp="31" value="يزد">يزد</option>

            </select>

          </c>
          <label>آدرس دقیق پستی <em>*</em><small></small>
          </label>
          <textarea name="address_posti" class="address_posti" style="width:98.5%; max-width:950px" required rows="3"></textarea>

          <script>
            $(document).ready(function () {
              $(".address_posti").ClassyEdit();
            });
          </script>

          <label>پست الکترونیکی <em>*</em><small></small>
          </label>
          <input autocomplete="off" type="text" name="email" required />
	
          <c class="left">
            <label>سمت در سمن <em>*</em><small></small>
            </label>
            <select name="semat_saman">
              <?php for($i=0;$i<count($CSS);$i++){ ?>
              <option value="<?php echo $CSS[$i]['semat']; ?>">
                <?php echo $CSS[$i][ 'semat']; ?>
              </option>
              <?php } ?>

            </select>
          </c>
          <label>عضو هیئت مؤسس <small></small>
          </label>
          <input type="checkbox" name="heyat" value="1" style="float:right" />

          <c class="left">
            <label>عضو شورای مرکزی<small></small>
            </label>
            <input type="checkbox" name="shora" value="1" style="float:right" />

          </c>

          <!--   <?php for($i=0;$i<7;$i++){ ?>
                  <label><?php echo $tbl_schema[$i]['Comment']; ?> <em>*</em><small></small></label><input autocomplete="off" <?php echo $tbl_schema[$i]['Default']; ?> name="<?php echo $tbl_schema[$i]['Field']; ?>" required="required" />
 <?php } ?>-->

          <div class="action">

            <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
            <button id="btn1" style="display: none" class="button button-gray" type="submit"><span class="accept"></span>ثبت</button>
          </div>
        </fieldset>
      </form>

      <span><a>a</a></span>
      <section class="container_6 clearfix">

        <form id="form2" class="form grid_6" action="" method="post">
          <fieldset>
            <legend>مشخصات شغلی</legend>
            <label>شغل <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="shoghl" required />
            <label>سمت <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="semat_kar" />
            <label>تلفن محل کار <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="phone_kar" required />
            <label>آدرس محل کار <em>*</em><small></small>
            </label>
            <textarea name="address_kar" class="address_kar" required rows="5" required="required"></textarea>
            <script>
              $(document).ready(function () {
                $(".address_kar").ClassyEdit();
              });
            </script>
            <label>نمابر محل کار <em>*</em><small></small>
            </label>
            <input autocomplete="off" type="text" name="fax_kar" />            <div class="action">

              <button id="reset" class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
              <button id="btn2" style="display: none" class="button button-gray" type="submit"><span class="accept"></span>ثبت</button>
            </div>
          </fieldset>
        </form>


      </section>


      <section class="container_6 clearfix">
        <form id="form3" class="form grid_6" action="" method="post">
          <fieldset>
            <legend>مرحله اول</legend>
            <label>فرهنگی-اجتماعی<em>*</em><small></small>
            </label>
            <textarea name="savabegh" class="savabegh_1" rows="5" required></textarea>
            <script>
              $(document).ready(function () {
                $(".savabegh_1").ClassyEdit();
              });
            </script>
            <div class="action">
              <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
              <button id="btn3" style="display: none" class="button button-gray" type="submit"><span class="accept"></span>ثبت</button>
            </div>
          </fieldset>
        </form>


      </section>
      <section class="container_6 clearfix">

        <form id="form4" class="form grid_6" action="" method="post">
          <fieldset>
            <legend>مرحله اول</legend>

            <label>دوره های تخصصی یا آموزشی<em>*</em><small></small>
            </label>
            <textarea name="savabegh" class="savabegh_3" rows="5" required></textarea>
            <script>
              $(document).ready(function () {
                $(".savabegh_3").ClassyEdit();
              });
            </script>
            <div class="action">
              <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
              <button id="btn4" style="display: none" class="button button-gray" type="submit"><span class="accept"></span>ثبت</button>
            </div>
          </fieldset>
        </form>
      </section>
      <section class="container_6 clearfix">
        <form id="form5" class="form grid_6" action="" method="post">
          <fieldset>
            <legend>مرحله اول</legend>

            <label>آثار و تالیفات<em>*</em><small></small>
            </label>
            <textarea name="asar" class="asar" rows="5" required></textarea>
            <script>
              $(document).ready(function () {
                $(".asar").ClassyEdit();
              });
            </script>
            <div class="action">
              <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
              <button id="btn5" style="display: none" class="button button-gray" type="submit"><span class="accept"></span>ثبت</button>
            </div>
          </fieldset>
        </form>


      </section>
      <section class="container_6 clearfix">

        <form id="form6" class="form grid_6" action="" method="post">
          <fieldset>
            <legend>مرحله اول</legend>

            <label>سایر<em>*</em><small></small>
            </label>
            <textarea name="savabegh" class="savabegh_2" rows="5" required></textarea>
            <script>
              $(document).ready(function () {
                $(".savabegh_2").ClassyEdit();
              });
            </script>
            <div class="action">
              <button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button>
              <button id="btnret" class="button button-gray"><span class="ret"></span> بازگشت</button>
              <button id="btn6" style="display: none" class="button button-gray" type="submit"><span class="accept"></span>ثبت</button>
            </div>
          </fieldset>
        </form>

      </section>


      <button id="submit" class="button button-gray"><span class="accept"></span>ثبت</button>
    </section>
  </fieldset>>

</section>

<!-- Main Section End -->

<script>
  $(document).ready(function () {
    
		
		
    $("#submit").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    //alert("swlk");
    //console.log("click");
    // $("[type=submit]").html("oo");//click();
    //$("[type=submit]").show();//click();
    //$("form").prop();
    //if($("form").attr("required").val()===''){alert("sss");return 0};
    $("#btn1").click();
    $("#btn2").click();
    $("#btn3").click();
    $("#btn4").click();
    $("#btn5").click();
    $("#btn6").click();

  });
    $("#btn1").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      /*var textval = $('#form1').find('input[name=mobile]').val();
      if (textval.length != 11 && textval.length > 0) {
        alert('شماره همراه وارد شده نامعتبر است.');
        $('#form1').find('input[name=mobile]').focus();
        return false;
      }
      var mobileregex = "^(090|091|092|093){1}([0-9])";
      if (mobileregex.test(textval) == false) {
        alert('شماره همراه وارد شده نامعتبر است.');
        return false;
      }      var textval = $('#form1').find('input[name=code_posti]').val();
      if (textval.length != 10 && textval.length > 0) {
        alert('کدپستی وارد شده نامعتبر است.');
        $('#form1').find('input[name=code_posti]').focus();
        return false;
      }
      var textval = $('#form1').find('input[name=code_melli]').val();
      if (textval.length != 10) {
        alert('کدملی وارد شده نامعتبر است.');
        $('#form1').find('input[name=code_melli]').focus();
        return false;
      }*/
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_members/add&upd=<?php echo $upd."&id =".$id; ?>",
        data: $("#form1").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });
      //window.history.back();
    });
  });
  $(document).ready(function () {
    $("#btn2").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      var str = $('input[name="code_melli"]').val();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_member_job/add&id=<?php echo $id; ?>&cm=" + str,
        data: $("#form2").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });

    });
  });

  
  $(document).ready(function () {
    $("#cmelli").keypress(function(e){
      if(e.which!=8 && e.which!=0 &&(e.which<48||e.which>57))
        return false;
    }
    )
    $("#shoshe").keypress(function(e){
      if(e.which!=8 && e.which!=0 &&(e.which<48||e.which>57))
        return false;
    }
    )
    
  });
  
  
  
  
  
  $(document).ready(function () {
    $("#btn3").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      var str = $('input[name="code_melli"]').val();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_member_savabegh_farhangi/add&id=<?php echo $id; ?>&cm=" + str,
        data: $("#form3").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });

    });
  });
  $(document).ready(function () {
    $("#btn4").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      var str = $('input[name="code_melli"]').val();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_member_savabegh_takhassosi/add&id=<?php echo $id; ?>&cm=" + str,
        data: $("#form4").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });

    });
  });
  $(document).ready(function () {
    $("#btn5").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      var str = $('input[name="code_melli"]').val();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_member_savabegh_asar/add&id=<?php echo $id; ?>&cm=" + str,
        data: $("#form5").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });
      window.history.back();
    });
  });
  $(document).ready(function () {
    $("#btn6").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      var str = $('input[name="code_melli"]').val();
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_member_savabegh_sayer/add&id=<?php echo $id; ?>&cm=" + str,
        data: $("#form6").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });

    });
  });

  $("span a").click(function () {
    if ($(this).html().indexOf("a") >= 0) {
      $(this).html("b");
      //alert($(this).html());
      $('#form2').fadeOut();
      //$('#form2').hide();

    } else if ($(this).html().indexOf("b") >= 0) {
      // $('#form2').show();
      $('#form2').fadeIn();
      $(this).html("a");

    }
  });


  $(document).ready(function () {
    //$("#shahr option").attr('value',);
    $("#shahrestan_sokunat option").css('display', 'none');
    $('#ostan_sokunat').change(function (e) {
      var optionSelected = $("option:selected", this).attr('data-grp');
      $("#shahrestan_sokunat option").css('display', 'none');
      $("#shahrestan_sokunat option[data-grp='" + optionSelected + "']").css('display', 'block');

      //Set the option selectedIndex to the first one in the group of options
      $("#shahrestan_sokunat")[0].selectedIndex = $("#shahrestan_sokunat option[data-grp='" + optionSelected + "']")[0].index;
    });
  });
</script>

پاسخ
تشکر شده توسط:
#4
به این کد ی نگا بندازید.
      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "saman_members/add&upd=<?php echo $upd."&id =".$id; ?>",
        data: $("#form1").serialize(),
        success: function (data) {
          console.log(data);
        },
      });

در این قسمت از کد
success: function (data) {
console.log(data);
به کجا اشاره داره؟
خیلی ممنون
پاسخ
تشکر شده توسط:
#5
طبق این کدها ولیدیتی سمت کلاینت انجام نمیشه.
از سطر 415 کدهایی نوشته شدن ولی به صورت کامنت درآورده شدن و اجرا نمیشن.

دوست عزیز پیشنهاد میکنم این پروژه رو الان نگاه نکنین! چون خیلی غیراصولی نوشته شده و اعصابتونو خورد میکنه.
بهتره چندتا سورس استاندارد رو مطالعه کنی. اینطوری چشمت به نحوه کدنویسی استاندارد عادت میکنه.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
(26-07-1394، 07:12 ب.ظ)olampiad نوشته: به این کد ی نگا بندازید.
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: "saman_members/add&upd=<?php echo $upd."&id =".$id; ?>",
                data: $("#form1").serialize(),
                success: function (data) {
                    console.log(data);
                },
            });

در این قسمت از کد
success: function (data) {
                   console.log(data);
به کجا اشاره داره؟
خیلی ممنون

اینجا اطلاعات رو به صورت ajax میفرسته و وقتی ارسال شد نتیجه اطلاعات برگشت داده شده رو تو کنسول بروزر چاپ میکنه.
اینکار رو معمولا زمان debug مینویسن.
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان