رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تولید نقشه سایت (Site Map)
#1
<?php
    // Please edit these values before running your script.
    // The Url of the site - the last '/' is needed
    $url = 'http://localhost/mycms/';
    // Where the root of the site is with relation to this file.
    $root_dir = '../mycms';
    // Allowed extensions to consider in sitemap
    $extensions = array(
        'htm',
        'html',
        'php'
    );
    // Stuff to be ignored...
    // Ignore the file/folder if these words appear anywhere in the name
    $always_ignore = array(
        '.inc',
        'admin',
        'image'
    );
    //These files will not be linked in the sitemap.
    $ignore_files = array(
        '404.php',
        'error.php',
        'config.php',
        'include.inc'
    );
    //The script will not enter these folders
    $ignore_dirs = array(
        '.svn',
        'admin',
        'css',
        'cvs',
        'images',
        'inc',
        'includes',
        'js',
        'lib',
        'stats',
        'styles',
        'system',
        'uploads'
    );
    // Stop editing now - Configurations are over !
 
    // This function extracts pages
    function getPages($currentDir) {
        global $url, $extensions, $always_ignore, $ignore_files, $ignore_dirs, $root_dir;
        $pages = array();
        chdir($currentDir);
        $ext = '{';
        foreach($extensions as $extension) {
            $ext .= '*.'.$extension.',';
        }
        $ext = substr($ext, 0, -1);
        $ext .= '}';
        $files = glob($ext, GLOB_BRACE);
        foreach($files as $file) {
            $flag = true;
            if(in_array($file, $ignore_files)) {
                $flag = false;
            }
            else {
                foreach($always_ignore as $ignore) {
                    if(strpos($file, $ignore) !== false) {
                        $flag = false;
                    }
                }
            }
            if($flag) {
                $pages[] = $url.($currentDir != $root_dir ? $currentDir.'/' : '').$file;
            }
        }
        $dirs = glob('{*,*.*}', GLOB_BRACE | GLOB_ONLYDIR);
        foreach($dirs as $dir) {
            $flag = true;
            if(in_array($dir, $ignore_dirs)) {
                $flag = false;
            }
            else {
                foreach($always_ignore as $ignore) {
                    if(strpos($dir, $ignore) !== false) {
                        $flag = false;
                    }
                }
            }
            if($flag) {
                $pages = array_merge($pages, getPages(preg_replace('#\\#', '/', $dir)));
                chdir('..');
            }
        }
        return $pages;
    }
    function generateSiteMap() {
        global $root_dir;
        $currentDir = getcwd();
        $all_pages = getPages($root_dir);
        chdir($currentDir);
        $output = '';
        $output .= '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'.PHP_EOL;
        $output .= '<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84 http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84/sitemap.xsd">'.PHP_EOL;
        //Process the files
        foreach ($all_pages as $link) {
            //Find the modified time.
            if(preg_match('#index.w{3,4}$#', $link)) {
                $link = preg_replace('#index.w{3,4}$#', '', $link);
            }
            $output .= '    <url>'.PHP_EOL;
            $output .= '        <loc>'.htmlentities($link).'</loc>'.PHP_EOL;
            $output .= '    </url>'.PHP_EOL;
        }
        $output .= '</urlset>'.PHP_EOL;
        return $output;
    }
 
    $currentDir = preg_replace('#\\#', '/', getcwd());
    header('Content-Type: text/xml');
    echo generateSiteMap();
    chdir($currentDir);
?>
پاسخ
تشکر شده توسط: php
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان