رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تاریخ شمسی
#1
من برای پروژه ام احتیاج دارم از تاریخ شمسی استفاده کنم لطفا راهنمایی کنید
من پکیج yii2-jdf را هم نصب کردم بصورت عادی درسته ولی وقتی متغیر یا مقدار می دهم اشتباهی نمایش می دهد
لطفا کمک کنید
اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین فرش دستباف ایران
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
سلام دوست عزیز
من این افزونه رو نصب کردم اما مثلا امروز به جای 22 تیر ماه، 23 تیرماه رو نمایش میده .
شما میتونید این افزونه رو نصب کنید
/yii2-jdate
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
اگه خواستین میتونید از کامپوننتی که خودم برای JDF ساختم (برای Yii 2) استفاده کنید:

این کد رو در مسیر components/JDF.php ذخیره کنید:
[shcode=php]<?php

namespace appcomponents;

use yiibaseComponent;

/**
/* In The Name Of Allah */
/* Software Hijri_Shamsi , Solar(Jalali) Date and Time */
/* Copyright 2011, Reza Gholampanahi , http://jdf.scr.ir */
/* version 2.55 :: 1391/08/24 = 1433/12/18 = 2012/11/15 */
/* Converted to Yii component by MLF (admin@ncis.ir) */
/* JDF Yii component */
class JDF extends Component
{
/**
* @var string Current Time Zone
*/
public $timeZone;

/**
* Initializes the component
*/
public function init()
{
$this->timeZone = 'Asia/Tehran';
mb_internal_encoding('utf-8');
}

/**
* Set current timezone
*/
private function _setTimeZone()
{
if($this->timeZone != 'local') {
date_default_timezone_set($this->timeZone == '' ? 'Asia/Tehran' : $this->timeZone);
}
}

/**
* Displays current Jalali date
* @param string $format The date format
* @param int $timeStamp Desired time stamp
* @param string $language The translation language of numbers
* @return string The requested date
*/
public function date($format, $timeStamp = '', $language = 'fa')
{
$secondsCorrection = 0; // Server time correction, +/- seconds difference
$this->_setTimeZone();
$ts = $secondsCorrection + (($timeStamp == '' or $timeStamp == 'now') ? time() : $this->trNum($timeStamp));
$date = explode('_', date('H_i_j_n_O_P_s_w_Y', $ts));
list($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay) = $this->gregorianToJalali($date[8], $date[3], $date[2]);
$dayOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay - 1 : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 185;
$leapYear = ($this->isLeapYear($jalaliYear) ? 1 : 0);
$length = mb_strlen($format);
$result = '';
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
$currentChar = mb_substr($format, $i, 1);
if($currentChar == '\') {
$result .= mb_substr($format, ++$i, 1);
continue;
}
switch($currentChar) {
case 'E':
case 'R':
case 'x':
case 'X':
$result .= 'http://jdf.scr.ir';
break;
case 'B':
case 'e':
case 'g':
case 'G':
case 'h':
case 'I':
case 'T':
case 'u':
case 'Z':
$result .= date($currentChar, $ts);
break;
case 'a':
$result .= ($date[0] < 12) ? 'ق.ظ' : 'ب.ظ';
break;
case 'A':
$result .= ($date[0] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر';
break;
case 'b':
$result .= (int)($jalaliMonth / 3.1) + 1;
break;
case 'c':
$result .= $jalaliYear . '/' . $jalaliMonth . '/' . $jalaliDay . ' ،' . $date[0] . ':' . $date[1] . ':' . $date[6] . ' ' . $date[5];
break;
case 'C':
$result .= (int)(($jalaliYear + 99) / 100);
break;
case 'd':
$result .= ($jalaliDay < 10) ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay;
break;
case 'D':
$result .= $this->dateWords(array('kh' => $date[7]), ' ');
break;
case 'f':
$result .= $this->dateWords(array('ff' => $jalaliMonth), ' ');
break;
case 'F':
$result .= $this->dateWords(array('mm' => $jalaliMonth), ' ');
break;
case 'H':
$result .= $date[0];
break;
case 'i':
$result .= $date[1];
break;
case 'j':
$result .= $jalaliDay;
break;
case 'J':
$result .= $this->dateWords(array('rr' => $jalaliDay), ' ');
break;
case 'k';
$result .= $this->trNum(100 - (int)($dayOfYear / ($leapYear + 365) * 1000) / 10, $language);
break;
case 'K':
$result .= $this->trNum((int)($dayOfYear / ($leapYear + 365) * 1000) / 10, $language);
break;
case 'l':
$result .= $this->dateWords(array('rh' => $date[7]), ' ');
break;
case 'L':
$result .= $leapYear;
break;
case 'm':
$result .= ($jalaliMonth > 9) ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth;
break;
case 'M':
$result .= $this->dateWords(array('km' => $jalaliMonth), ' ');
break;
case 'n':
$result .= $jalaliMonth;
break;
case 'N':
$result .= $date[7] + 1;
break;
case 'o':
$jalaliWeekDays = ($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1;
$daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $dayOfYear;
$result .= ($jalaliWeekDays > ($dayOfYear + 3) && $dayOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDays and $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear);
break;
case 'O':
$result .= $date[4];
break;
case 'p':
$result .= $this->dateWords(array('mb' => $jalaliMonth), ' ');
break;
case 'P':
$result .= $date[5];
break;
case 'q':
$result .= $this->dateWords(array('sh' => $jalaliYear), ' ');
break;
case 'Q':
$result .= $leapYear + 364 - $dayOfYear;
break;
case 'r':
$key = $this->dateWords(array('rh' => $date[7], 'mm' => $jalaliMonth));
$result .= $date[0] . ':' . $date[1] . ':' . $date[6] . ' ' . $date[4] . ' ' . $key['rh'] . '، ' . $jalaliDay . ' ' . $key['mm'] . ' ' . $jalaliYear;
break;
case 's':
$result .= $date[6];
break;
case 'S':
$result .= 'ام';
break;
case 't':
$result .= ($jalaliMonth != 12) ? (31 - (int)($jalaliMonth / 6.5)) : ($leapYear + 29);
break;
case 'U':
$result .= $ts;
break;
case 'v':
$result .= $this->dateWords(array('ss' => mb_substr($jalaliYear, 2, 2)), ' ');
break;
case 'V':
$result .= $this->dateWords(array('ss' => $jalaliYear), ' ');
break;
case 'w':
$result .= ($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1;
break;
case 'W':
$nextYearStartDay = (($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1) - ($dayOfYear % 7);
if($nextYearStartDay < 0) {
$nextYearStartDay += 7;
}
$weekNumber = (int)(($dayOfYear + $nextYearStartDay) / 7);
if($nextYearStartDay < 4) {
$weekNumber++;
}
elseif($weekNumber < 1) {
$weekNumber = ($nextYearStartDay == 4 || $nextYearStartDay == (($jalaliYear % 33 % 4 - 2 == (int)($jalaliYear % 33 * .05)) ? 5 : 4)) ? 53 : 52;
}
$currenyYearEndDay = $nextYearStartDay + $leapYear;
if($currenyYearEndDay == 7) {
$currenyYearEndDay = 0;
}
$result .= (($leapYear + 363 - $dayOfYear) < $currenyYearEndDay && $currenyYearEndDay < 3) ? '01' : (($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
break;
case 'y':
$result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2);
break;
case 'Y':
$result .= $jalaliYear;
break;
case 'z':
$result .= $dayOfYear;
break;
default:
$result .= $currentChar;
break;
}
}
return ($language != 'en' ? $this->trNum($result, 'fa', '.') : $result);
}

/**
* Converts timestamp to formatted string
* @param string $format The string format
* @param int $timeStamp Desired time stamp
* @param string $language The translation language of numbers
* @return string The formatted date
*/
public function strftime($format, $timeStamp = '', $language = 'fa')
{
$secondsCorrection = 0; // Server time correction, +/- seconds difference
$this->_setTimeZone();
$ts = $secondsCorrection + (($timeStamp == '' or $timeStamp == 'now') ? time() : $this->trNum($timeStamp));
$date = explode('_', date('h_H_i_j_n_s_w_Y', $ts));
list($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay) = $this->gregorianToJalali($date[7], $date[4], $date[3]);
$daysOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay - 1 : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 185;
$leapYear = $this->isLeapYear($jalaliYear);
$length = mb_strlen($format);
$result = '';
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
$currentChar = mb_substr($format, $i, 1);
if($currentChar == '%') {
$currentChar = mb_substr($format, ++$i, 1);
}
else {
$result .= $currentChar;
continue;
}
switch($currentChar) {
/* Day */
case 'a':
$result .= $this->dateWords(array('kh' => $date[6]), ' ');
break;
case'A':
$result .= $this->dateWords(array('rh' => $date[6]), ' ');
break;
case 'd':
$result .= ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
break;
case 'e':
$result .= ($jalaliDay < 10 ? ' ' . $jalaliDay : $jalaliDay);
break;
case 'j':
$result .= str_pad($daysOfYear + 1, 3, 0, STR_PAD_LEFT);
break;
case 'u':
$result .= $date[6] + 1;
break;
case 'w':
$result .= ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
break;
case 'U':
$lastWeekDayOfYear = (($date[6] < 5) ? $date[6] + 2 : $date[6] - 5) - ($daysOfYear % 7);
if($lastWeekDayOfYear < 0) {
$lastWeekDayOfYear += 7;
}
$weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7) + 1;
if($lastWeekDayOfYear > 3 or $lastWeekDayOfYear == 1)
$weekNumber--;
$result .= ($weekNumber < 10 ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
break;
case 'V':
$lastWeekDayOfYear = (($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1) - ($daysOfYear % 7);
if($lastWeekDayOfYear < 0) {
$lastWeekDayOfYear+=7;
}
$weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7);
if($lastWeekDayOfYear < 4) {
$weekNumber++;
}
elseif($weekNumber < 1) {
$weekNumber = ($lastWeekDayOfYear == 4 || $lastWeekDayOfYear == (($jalaliYear % 33 % 4 - 2 == (int)($jalaliYear % 33 * .05)) ? 5 : 4)) ? 53 : 52;
}
$lastWeekDay = $lastWeekDayOfYear + $leapYear;
if($lastWeekDay == 7)
$lastWeekDay = 0;
$result.=(($leapYear + 363 - $daysOfYear) < $lastWeekDay and $lastWeekDay < 3) ? '01' : (($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
break;
case 'W':
$lastWeekDayOfYear = (($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1) - ($daysOfYear % 7);
if($lastWeekDayOfYear < 0) {
$lastWeekDayOfYear += 7;
}
$weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7) + 1;
if($lastWeekDayOfYear > 3) {
$weekNumber--;
}
$result .= ($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber;
break;
case 'b':
case 'h':
$result .= $this->dateWords(array('km' => $jalaliMonth), ' ');
break;
case 'B':
$result .= $this->dateWords(array('mm' => $jalaliMonth), ' ');
break;
case 'm':
$result .= ($jalaliMonth > 9) ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth;
break;
case 'C':
$result .= mb_substr($jalaliYear, 0, 2);
break;
case 'g':
$jalaliWeekDay = ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
$daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $daysOfYear;
$result .= mb_substr(($jalaliWeekDay > ($daysOfYear + 3) && $daysOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDay && $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear), 2, 2);
break;
case 'G':
$jalaliWeekDay = ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
$daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $daysOfYear;
$result .= ($jalaliWeekDay > ($daysOfYear + 3) && $daysOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDay && $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear);
break;
case 'y':
$result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2);
break;
case 'Y':
$result .= $jalaliYear;
break;
case 'H':
$result .= $date[1];
break;
case 'I':
$result .= $date[0];
break;
case 'l':
$result .= ($date[0] > 9) ? $date[0] : ' ' . (int)$date[0];
break;
case 'M':
$result .= $date[2];
break;
case 'p':
$result .= ($date[1] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر';
break;
case 'P':
$result .= ($date[1] < 12) ? 'ق.ظ' : 'ب.ظ';
break;
case 'r':
$result .= $date[0] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5] . ' ' . (($date[1] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر');
break;
case 'R':
$result .= $date[1] . ':' . $date[2];
break;
case 'S':
$result .= $date[5];
break;
case 'T':
$result .= $date[1] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5];
break;
case 'X':
$result .= $date[0] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5];
break;
case 'z':
$result .= $this->date('O', $ts);
break;
case 'Z':
$result .= $this->date('T', $ts);
break;
case 'c':
$key = $this->dateWords(array('rh' => $date[6], 'mm' => $jalaliMonth));
$result .= $date[1] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5] . ' ' . $this->date('P', $ts) . ' ' . $key['rh'] . '، ' . $jalaliDay . ' ' . $key['mm'] . ' ' . $jalaliYear;
break;
case 'D':
$result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2) . '/' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '/' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
break;
case 'F':
$result .= $jalaliYear . '-' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '-' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
break;
case 's':
$result .= $ts;
break;
case 'x':
$result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2) . '/' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '/' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
break;
case 'n':
$result .= PHP_EOL;
break;
case 't':
$result .= "t";
break;
case '%':
$result .= '%';
break;
default:
$result .= $currentChar;
break;
}
}
return ($language != 'en' ? $this->trNum($result, 'fa', '.') : $result);
}

/**
* Makes timestamp from given jalali info
* @param int $hour hour
* @param int $minute minute
* @param int $second second
* @param int $jalaliMonth Jalali month
* @param int $jajaliDay Jalali day
* @param int $jalaliYear Jalali year
* @param int|boolean $isDST Daylight saving time
* @return int The calculated time stamp
*/
public function mktime($hour = '', $minute = '', $second = '', $jalaliMonth = '', $jajaliDay = '', $jalaliYear = '', $isDST = -1)
{
$hour = $this->trNum($hour);
$minute = $this->trNum($minute);
$second = $this->trNum($second);
$jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
$jajaliDay = $this->trNum($jajaliDay);
$jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
if($hour == '' && $minute == '' && $second == '' && $jalaliMonth == '' && $jajaliDay == '' && $jalaliYear == '') {
return mktime();
}
else {
list($year, $minute, $day) = $this->jalaliToGregorian($jalaliYear, $jalaliMonth, $jajaliDay);
return mktime($hour, $minute, $second, $minute, $day, $year, $isDST);
}
}

/**
* Gets the Jalali info of given timestamp
* @param int $timeStamp The requested time stamp
* @param string $trNum The translation language of numbers
* @return array Jalali info as an array
*/
function getDate($timeStamp = '', $trNum = 'en')
{
$ts = ($timeStamp == '') ? time() : tr_num($timeStamp);
$jDate = explode('_', $this->date('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z', $ts, '', $this->timeZone, $trNum));
return array(
'seconds' => $this->trNum((int)$this->trNum($jDate[6]), $trNum),
'minutes' => $this->trNum((int)$this->trNum($jDate[2]), $trNum),
'hours' => $jDate[1],
'mday' => $jDate[3],
'wday' => $jDate[7],
'mon' => $jDate[5],
'year' => $jDate[8],
'yday' => $jDate[9],
'weekday' => $jDate[4],
'month' => $jDate[0],
0 => $this->trNum($ts, $trNum)
);
}

/**
* Checks to see whether the given date is valid or not
* @param int $jalaliMonth Jalali month
* @param int $jalaliDay Jalali day
* @param int $jalaliYear Jalali year
* @return boolean The check result of date validation
*/
public function checkDate($jalaliMonth, $jalaliDay, $jalaliYear)
{
$jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
$jalaliDay = $this->trNum($jalaliDay);
$jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
$lastDayOfMonth = ($jalaliMonth == 12) ? ($this->isLeapYear($jalaliYear) ? 30 : 29) : 31 - (int)($jalaliMonth / 6.5);
return ($jalaliMonth > 0 && $jalaliDay > 0 && $jalaliYear > 0 && $jalaliMonth < 13 && $jalaliDay <= $lastDayOfMonth);
}

/**
* Converts numbers of a string to English of Farsi
* @param string $string The string to convert
* @param string $language Target language (en|fa)
* @param string $digitSeparator The replacement character for digit separator
* @return string The converted string
*/
public function trNum($string, $language = 'en', $digitSeparator = '٫')
{
$latinNumbers = array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '.');
$farsiNumbers = array('۰', '۱', '۲', '۳', '۴', '۵', '۶', '۷', '۸', '۹', $digitSeparator);
if($language == 'fa') {
return str_replace($latinNumbers, $farsiNumbers, $string);
}
return str_replace($farsiNumbers, $latinNumbers, $string);
}

/**
* Converts date to word equivalence
* @param array $dateElements The date elements
* @param string $glue The glue used to convert array to string
* @return array|string The converted date as an string
*/
public function dateWords($dateElements, $glue = '')
{
foreach($dateElements as $key => $value) {
$value = (int)$this->trNum($value);
switch($key) {
case 'ss':
$lastSecondChar = mb_substr($value, -2, 1);
$tens = $tensAndOnes = $ones = '';
if($lastSecondChar == 1) {
$separator = '';
$tenToTwenty = array('ده', 'یازده', 'دوازده', 'سیزده', 'چهارده', 'پانزده', 'شانزده', 'هفده', 'هجده', 'نوزده');
$tensAndOnes = $tenToTwenty[mb_substr($value, -2, 2) - 10];
}
else {
$lastThirdChar = mb_substr($value, -3, 1);
$separator = ($lastSecondChar == 0 or $lastThirdChar == 0) ? '' : ' و ';
$tenWords = array('', '', 'بیست', 'سی', 'چهل', 'پنجاه', 'شصت', 'هفتاد', 'هشتاد', 'نود');
$tens = $tenWords[$lastSecondChar];
$oneWords = array('', 'یک', 'دو', 'سه', 'چهار', 'پنج', 'شش', 'هفت', 'هشت', 'نه');
$ones = $oneWords[$lastThirdChar];
}
$yearNumbers = array('12', '13', '14', '19', '20');
$yearWords = array('هزار و دویست', 'هزار و سیصد', 'هزار و چهارصد', 'هزار و نهصد', 'دوهزار');
$dateElements[$key] = (($value > 99) ? str_ireplace($yearNumbers, $yearWords, mb_substr($value, 0, 2)) . ((mb_substr($value, 2, 2) == '00') ? '' : ' و ') : '') . $tenWords . $separator . $tensAndOnes . $ones;
break;
case 'mm':
$monthNames = array('فروردین', 'اردیبهشت', 'خرداد', 'تیر', 'مرداد', 'شهریور', 'مهر', 'آبان', 'آذر', 'دی', 'بهمن', 'اسفند');
$dateElements[$key] = $monthNames[$value - 1];
break;
case 'rr':
$dayWords = array('یک', 'دو', 'سه', 'چهار', 'پنج', 'شش', 'هفت', 'هشت', 'نه', 'ده', 'یازده', 'دوازده', 'سیزده',
'چهارده', 'پانزده', 'شانزده', 'هفده', 'هجده', 'نوزده', 'بیست', 'بیست و یک', 'بیست و دو', 'بیست و سه',
'بیست و چهار', 'بیست و پنج', 'بیست و شش', 'بیست و هفت', 'بیست و هشت', 'بیست و نه', 'سی', 'سی و یک');
$dateElements[$key] = $dayWords[$value - 1];
break;
case 'rh':
$weekDays = array('یکشنبه', 'دوشنبه', 'سه شنبه', 'چهارشنبه', 'پنجشنبه', 'جمعه', 'شنبه');
$dateElements[$key] = $weekDays[$value];
break;
case 'sh':
$animalYears = array('مار', 'اسب', 'گوسفند', 'میمون', 'مرغ', 'سگ', 'خوک', 'موش', 'گاو', 'پلنگ', 'خرگوش', 'نهنگ');
$dateElements[$key] = $animalYears[$value % 12];
break;
case 'mb':
$ancientMonths = array('حمل', 'ثور', 'جوزا', 'سرطان', 'اسد', 'سنبله', 'میزان', 'عقرب', 'قوس', 'جدی', 'دلو', 'حوت');
$dateElements[$key] = $ancientMonths[$value - 1];
break;
case 'ff':
$seasons = array('بهار', 'تابستان', 'پاییز', 'زمستان');
$dateElements[$key] = $seasons[$value - 1];
break;
case 'km':
$briefMonths = array('فر', 'ار', 'خر', 'تی‍', 'مر', 'شه‍', 'مه‍', 'آب‍', 'آذ', 'دی', 'به‍', 'اس‍');
$dateElements[$key] = $briefMonths[$value - 1];
break;
case 'kh':
$briefDays = array('ی', 'د', 'س', 'چ', 'پ', 'ج', 'ش');
$dateElements[$key] = $briefMonths[$value];
break;
default:
$dateElements[$key] = $value;
break;
}
}
return ($glue == '' ? $dateElements : implode($glue, $dateElements));
}

/**
* Converts Gregorian date to Jalali
* @param int $gregorianYear Gregorian year
* @param int $gregorialMonth Gregorian month
* @param int $gregorianDay Gregorian day
* @param string $glue The glue to convert the result to string
* @return array|string The Jalali date
*/
function gregorianToJalali($gregorianYear, $gregorialMonth, $gregorianDay, $glue = '')
{
$gregorianYear = $this->trNum($gregorianYear);
$gregorialMonth = $this->trNum($gregorialMonth);
$gregorianDay = $this->trNum($gregorianDay);
$yearReminderOfFour = $gregorianYear % 4;
$elapsedDaysOfYear = array(0, 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334);
$gregorianDaysOfYear = $elapsedDaysOfYear[(int)$gregorialMonth] + $gregorianDay;
if($yearReminderOfFour == 0 && $gregorialMonth > 2) {
$gregorianDaysOfYear++;
}
$leapDay = (int)((($gregorianYear - 16) % 132) * .0305);
$after = ($leapDay == 3 or $leapDay < ($yearReminderOfFour - 1) or $yearReminderOfFour == 0) ? 286 : 287;
$before = (($leapDay == 1 or $leapDay == 2) and ( $leapDay == $yearReminderOfFour or $yearReminderOfFour == 1)) ? 78 : (($leapDay == 3 and $yearReminderOfFour == 0) ? 80 : 79);
if((int)(($gregorianYear - 10) / 63) == 30) {
$after--;
$before++;
}
if($gregorianDaysOfYear > $before) {
$jalaliYear = $gregorianYear - 621;
$jalaliDaysOfYear = $gregorianDaysOfYear - $before;
}
else {
$jalaliYear = $gregorianYear - 622;
$jalaliDaysOfYear = $gregorianDaysOfYear + $after;
}
if($jalaliDaysOfYear < 187) {
$jalaliMonth = (int)(($jalaliDaysOfYear - 1) / 31);
$jalaliDay = $jalaliDaysOfYear - (31 * $jalaliMonth++);
}
else {
$jalaliMonth = (int)(($jalaliDaysOfYear - 187) / 30);
$jalaliDay = $jalaliDaysOfYear - 186 - ($jalaliMonth * 30);
$jalaliMonth += 7;
}
$result = array($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay);
return ($glue == '' ? $result : implode($glue, $result));
}

/**
* Converts Jalali date to Gregorian
* @param int $jalaliYear Jalali year
* @param int $jalaliMonth Jalali month
* @param int $jalaliDay Jalali day
* @param string $glue The glue to convert the result to string
* @return array|string The Gregorian date
*/
function jalaliToGregorian($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay, $glue = '')
{
$jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
$jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
$jalaliDay = $this->trNum($jalaliDay);
$yearRemindeOfFour = ($jalaliYear + 1) % 4;
$jalaliDaysOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 186;
$leapDay = (int)((($jalaliYear - 55) % 132) * .0305);
$after = ($leapDay != 3 and $yearRemindeOfFour <= $leapDay) ? 287 : 286;
$before = (($leapDay == 1 or $leapDay == 2) and ( $leapDay == $yearRemindeOfFour or $yearRemindeOfFour == 1)) ? 78 : (($leapDay == 3 and $yearRemindeOfFour == 0) ? 80 : 79);
if((int)(($jalaliYear - 19) / 63) == 20) {
$after--;
$before++;
}
if($jalaliDaysOfYear <= $after) {
$gregorianYear = $jalaliYear + 621;
$gregorianDay = $jalaliDaysOfYear + $before;
}
else {
$gregorianYear = $jalaliYear + 622;
$gregorianDay = $jalaliDaysOfYear - $after;
}
$gregorianDaysOfMonths = array(0, 31, ($gregorianYear % 4 == 0) ? 29 : 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
foreach($gregorianDaysOfMonths as $gregorianMonth => $daysOfMonth) {
if($gregorianDay <= $daysOfMonth) {
break;
}
$gregorianDay -= $daysOfMonth;
}
$result = array($gregorianYear, $gregorianMonth, $gregorianDay);
return ($glue == '' ? $result : implode($glue, $result));
}

/**
* Checks to see whether the given Jalali year is leap year
* @param int $jalaliYear Jalali year
* @return boolean The result of leap year check
*/
public function isLeapYear($jalaliYear)
{
return $jalaliYear % 33 % 4 - 1 == (int)($jalaliYear % 33 * .05);
}
}[/shcode]

این تنظیمات رو به بخش components توی config/web.php اضافه کنید:
[shcode=php]'jdf' => [
'class' => 'appcomponentsJDF',
],[/shcode]
حالا توی برنامه میتونید با Yii::$app->jdf بهش دسترسی پیدا کنید و مثل توابع عادی PHP باهاش کار کنید. مثال:
<?= Yii::$app->jdf->date('Y/m/d'); ?>
پاسخ
تشکر شده توسط: meysam1366 , mahmod.net
#4
منظورم از توابع عادی اینه که برای راحتی بیشتر، پیشوند j رو ازش حذف کردم. مثال:
$jdf = Yii::$app->jdf;
echo $jdf->date('Y/m/d');
list($y, $m, $d) = explode('/', $date);
$ts = $jdf->mktime(0, 0, 0, $m, $d, $y);
$date = $jdf->date('l j F Y - H:i', $ts);
echo $jdf->trNum($date);
echo $jdf->trNum($y, 'fa');
پاسخ
تشکر شده توسط: meysam1366 , mahmod.net
#5
تشکر الان تاریخ را شمسی میکند ولی اشتباه
<?= Yii::$app->jdf->date('Y/m/d'); ?>

این کد تاریخ را درست نمایش می دهد ولی وقتی متغیر TIMESTAMP را توش قرار می دهم کاملا اشتباه نشان میدهد
اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین فرش دستباف ایران
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
به نظرم باید به جای Date از strftime استفاده کنید برای timestampکد:
Yii::$app->jdf->strftime('Y-m-d',$timestamp)
پاسخ
تشکر شده توسط:
#7
من تست کردم مشکلی نداشت. بازم چک میکنم اگه مشکلی بود درست میکنم میگذارم.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#8
نقل قول:به نظرم باید به جای Date از strftime استفاده کنید برای timestamp

توی strftime باید از فرمت دیگ ای به جای فرمت معمول تابع date استفاده بشه .
http://php.net/manual/en/function.strftime.php
---

دوسته عزیز میتونید این کلاس رو با composer نصب کنید روی Yii و خیلی راحت استفاده کنید توابع سریع تر و جدیدتر و البته دقیقتر هستن. به احتماله 99% مشکلی پیش نخواهد آمد. در صورت نگرفتن نتیجه timestamp رو قرار بدید.
لینک: https://github.com/elegantweb/JDateTime
مثال:

(new JDateTime(new DateTimeZone('Asia/Tehran')))->setTimestamp(630361800)->format('Y-m-d H:i:s');

برای داکیومنت و راهنمای توابع:
http://php.net/manual/en/class.datetime.php
پاسخ
تشکر شده توسط: meysam1366
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان