رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
تاریخ شمسی
#1
من برای پروژه ام احتیاج دارم از تاریخ شمسی استفاده کنم لطفا راهنمایی کنید
من پکیج yii2-jdf را هم نصب کردم بصورت عادی درسته ولی وقتی متغیر یا مقدار می دهم اشتباهی نمایش می دهد
لطفا کمک کنید
اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین فرش دستباف ایران
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
سلام دوست عزیز
من این افزونه رو نصب کردم اما مثلا امروز به جای 22 تیر ماه، 23 تیرماه رو نمایش میده .
شما میتونید این افزونه رو نصب کنید
/yii2-jdate
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
اگه خواستین میتونید از کامپوننتی که خودم برای JDF ساختم (برای Yii 2) استفاده کنید:

این کد رو در مسیر components/JDF.php ذخیره کنید:
<?php

namespace appcomponents;

use yiibaseComponent;

/**
/* In The Name Of Allah                  */
/* Software Hijri_Shamsi , Solar(Jalali) Date and Time   */
/* Copyright 2011, Reza Gholampanahi , http://jdf.scr.ir  */
/* version 2.55 :: 1391/08/24 = 1433/12/18 = 2012/11/15  */
/* Converted to Yii component by MLF (admin@ncis.ir)    */
/* JDF Yii component                    */
class JDF extends Component
{
  /**
   * @var string Current Time Zone
   */
  public $timeZone;

  /**
   * Initializes the component
   */
  public function init()
  {
    $this->timeZone = 'Asia/Tehran';
    mb_internal_encoding('utf-8');
  }

  /**
   * Set current timezone
   */
  private function _setTimeZone()
  {
    if($this->timeZone != 'local') {
      date_default_timezone_set($this->timeZone == '' ? 'Asia/Tehran' : $this->timeZone);
    }
  }

  /**
   * Displays current Jalali date
   * @param string $format The date format
   * @param int $timeStamp Desired time stamp
   * @param string $language The translation language of numbers
   * @return string The requested date
   */
  public function date($format, $timeStamp = '', $language = 'fa')
  {
    $secondsCorrection = 0; // Server time correction, +/- seconds difference
    $this->_setTimeZone();
    $ts = $secondsCorrection + (($timeStamp == '' or $timeStamp == 'now') ? time() : $this->trNum($timeStamp));
    $date = explode('_', date('H_i_j_n_O_P_s_w_Y', $ts));
    list($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay) = $this->gregorianToJalali($date[8], $date[3], $date[2]);
    $dayOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay - 1 : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 185;
    $leapYear = ($this->isLeapYear($jalaliYear) ? 1 : 0);
    $length = mb_strlen($format);
    $result = '';
    for($i = 0; $i < $length; $i++) {
      $currentChar = mb_substr($format, $i, 1);
      if($currentChar == '\') {
        $result .= mb_substr($format, ++$i, 1);
        continue;
      }
      switch($currentChar) {
        case 'E':
        case 'R':
        case 'x':
        case 'X':
          $result .= 'http://jdf.scr.ir';
          break;
        case 'B':
        case 'e':
        case 'g':
        case 'G':
        case 'h':
        case 'I':
        case 'T':
        case 'u':
        case 'Z':
          $result .= date($currentChar, $ts);
          break;
        case 'a':
          $result .= ($date[0] < 12) ? 'ق.ظ' : 'ب.ظ';
          break;
        case 'A':
          $result .= ($date[0] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر';
          break;
        case 'b':
          $result .= (int)($jalaliMonth / 3.1) + 1;
          break;
        case 'c':
          $result .= $jalaliYear . '/' . $jalaliMonth . '/' . $jalaliDay . ' ،' . $date[0] . ':' . $date[1] . ':' . $date[6] . ' ' . $date[5];
          break;
        case 'C':
          $result .= (int)(($jalaliYear + 99) / 100);
          break;
        case 'd':
          $result .= ($jalaliDay < 10) ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay;
          break;
        case 'D':
          $result .= $this->dateWords(array('kh' => $date[7]), ' ');
          break;
        case 'f':
          $result .= $this->dateWords(array('ff' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'F':
          $result .= $this->dateWords(array('mm' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'H':
          $result .= $date[0];
          break;
        case 'i':
          $result .= $date[1];
          break;
        case 'j':
          $result .= $jalaliDay;
          break;
        case 'J':
          $result .= $this->dateWords(array('rr' => $jalaliDay), ' ');
          break;
        case 'k';
          $result .= $this->trNum(100 - (int)($dayOfYear / ($leapYear + 365) * 1000) / 10, $language);
          break;
        case 'K':
          $result .= $this->trNum((int)($dayOfYear / ($leapYear + 365) * 1000) / 10, $language);
          break;
        case 'l':
          $result .= $this->dateWords(array('rh' => $date[7]), ' ');
          break;
        case 'L':
          $result .= $leapYear;
          break;
        case 'm':
          $result .= ($jalaliMonth > 9) ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth;
          break;
        case 'M':
          $result .= $this->dateWords(array('km' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'n':
          $result .= $jalaliMonth;
          break;
        case 'N':
          $result .= $date[7] + 1;
          break;
        case 'o':
          $jalaliWeekDays = ($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1;
          $daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $dayOfYear;
          $result .= ($jalaliWeekDays > ($dayOfYear + 3) && $dayOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDays and $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear);
          break;
        case 'O':
          $result .= $date[4];
          break;
        case 'p':
          $result .= $this->dateWords(array('mb' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'P':
          $result .= $date[5];
          break;
        case 'q':
          $result .= $this->dateWords(array('sh' => $jalaliYear), ' ');
          break;
        case 'Q':
          $result .= $leapYear + 364 - $dayOfYear;
          break;
        case 'r':
          $key = $this->dateWords(array('rh' => $date[7], 'mm' => $jalaliMonth));
          $result .= $date[0] . ':' . $date[1] . ':' . $date[6] . ' ' . $date[4] . ' ' . $key['rh'] . '، ' . $jalaliDay . ' ' . $key['mm'] . ' ' . $jalaliYear;
          break;
        case 's':
          $result .= $date[6];
          break;
        case 'S':
          $result .= 'ام';
          break;
        case 't':
          $result .= ($jalaliMonth != 12) ? (31 - (int)($jalaliMonth / 6.5)) : ($leapYear + 29);
          break;
        case 'U':
          $result .= $ts;
          break;
        case 'v':
          $result .= $this->dateWords(array('ss' => mb_substr($jalaliYear, 2, 2)), ' ');
          break;
        case 'V':
          $result .= $this->dateWords(array('ss' => $jalaliYear), ' ');
          break;
        case 'w':
          $result .= ($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1;
          break;
        case 'W':
          $nextYearStartDay = (($date[7] == 6) ? 0 : $date[7] + 1) - ($dayOfYear % 7);
          if($nextYearStartDay < 0) {
            $nextYearStartDay += 7;
          }
          $weekNumber = (int)(($dayOfYear + $nextYearStartDay) / 7);
          if($nextYearStartDay < 4) {
            $weekNumber++;
          }
          elseif($weekNumber < 1) {
            $weekNumber = ($nextYearStartDay == 4 || $nextYearStartDay == (($jalaliYear % 33 % 4 - 2 == (int)($jalaliYear % 33 * .05)) ? 5 : 4)) ? 53 : 52;
          }
          $currenyYearEndDay = $nextYearStartDay + $leapYear;
          if($currenyYearEndDay == 7) {
            $currenyYearEndDay = 0;
          }
          $result .= (($leapYear + 363 - $dayOfYear) < $currenyYearEndDay && $currenyYearEndDay < 3) ? '01' : (($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
          break;
        case 'y':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2);
          break;
        case 'Y':
          $result .= $jalaliYear;
          break;
        case 'z':
          $result .= $dayOfYear;
          break;
        default:
          $result .= $currentChar;
          break;
      }
    }
    return ($language != 'en' ? $this->trNum($result, 'fa', '.') : $result);
  }

  /**
   * Converts timestamp to formatted string
   * @param string $format The string format
   * @param int $timeStamp Desired time stamp
   * @param string $language The translation language of numbers
   * @return string The formatted date
   */
  public function strftime($format, $timeStamp = '', $language = 'fa')
  {
    $secondsCorrection = 0; // Server time correction, +/- seconds difference
    $this->_setTimeZone();
    $ts = $secondsCorrection + (($timeStamp == '' or $timeStamp == 'now') ? time() : $this->trNum($timeStamp));
    $date = explode('_', date('h_H_i_j_n_s_w_Y', $ts));
    list($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay) = $this->gregorianToJalali($date[7], $date[4], $date[3]);
    $daysOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay - 1 : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 185;
    $leapYear = $this->isLeapYear($jalaliYear);
    $length = mb_strlen($format);
    $result = '';
    for($i = 0; $i < $length; $i++) {
      $currentChar = mb_substr($format, $i, 1);
      if($currentChar == '%') {
        $currentChar = mb_substr($format, ++$i, 1);
      }
      else {
        $result .= $currentChar;
        continue;
      }
      switch($currentChar) {
        /* Day */
        case 'a':
          $result .= $this->dateWords(array('kh' => $date[6]), ' ');
          break;
        case'A':
          $result .= $this->dateWords(array('rh' => $date[6]), ' ');
          break;
        case 'd':
          $result .= ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'e':
          $result .= ($jalaliDay < 10 ? ' ' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'j':
          $result .= str_pad($daysOfYear + 1, 3, 0, STR_PAD_LEFT);
          break;
        case 'u':
          $result .= $date[6] + 1;
          break;
        case 'w':
          $result .= ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
          break;
        case 'U':
          $lastWeekDayOfYear = (($date[6] < 5) ? $date[6] + 2 : $date[6] - 5) - ($daysOfYear % 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 0) {
            $lastWeekDayOfYear += 7;
          }
          $weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7) + 1;
          if($lastWeekDayOfYear > 3 or $lastWeekDayOfYear == 1)
            $weekNumber--;
          $result .= ($weekNumber < 10 ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
          break;
        case 'V':
          $lastWeekDayOfYear = (($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1) - ($daysOfYear % 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 0) {
            $lastWeekDayOfYear+=7;
          }
          $weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 4) {
            $weekNumber++;
          }
          elseif($weekNumber < 1) {
            $weekNumber = ($lastWeekDayOfYear == 4 || $lastWeekDayOfYear == (($jalaliYear % 33 % 4 - 2 == (int)($jalaliYear % 33 * .05)) ? 5 : 4)) ? 53 : 52;
          }
          $lastWeekDay = $lastWeekDayOfYear + $leapYear;
          if($lastWeekDay == 7)
            $lastWeekDay = 0;
          $result.=(($leapYear + 363 - $daysOfYear) < $lastWeekDay and $lastWeekDay < 3) ? '01' : (($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber);
          break;
        case 'W':
          $lastWeekDayOfYear = (($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1) - ($daysOfYear % 7);
          if($lastWeekDayOfYear < 0) {
            $lastWeekDayOfYear += 7;
          }
          $weekNumber = (int)(($daysOfYear + $lastWeekDayOfYear) / 7) + 1;
          if($lastWeekDayOfYear > 3) {
            $weekNumber--;
          }
          $result .= ($weekNumber < 10) ? '0' . $weekNumber : $weekNumber;
          break;
        case 'b':
        case 'h':
          $result .= $this->dateWords(array('km' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'B':
          $result .= $this->dateWords(array('mm' => $jalaliMonth), ' ');
          break;
        case 'm':
          $result .= ($jalaliMonth > 9) ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth;
          break;
        case 'C':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 0, 2);
          break;
        case 'g':
          $jalaliWeekDay = ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
          $daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $daysOfYear;
          $result .= mb_substr(($jalaliWeekDay > ($daysOfYear + 3) && $daysOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDay && $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear), 2, 2);
          break;
        case 'G':
          $jalaliWeekDay = ($date[6] == 6) ? 0 : $date[6] + 1;
          $daysOfNextYear = 364 + $leapYear - $daysOfYear;
          $result .= ($jalaliWeekDay > ($daysOfYear + 3) && $daysOfYear < 3) ? $jalaliYear - 1 : (((3 - $daysOfNextYear) > $jalaliWeekDay && $daysOfNextYear < 3) ? $jalaliYear + 1 : $jalaliYear);
          break;
        case 'y':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2);
          break;
        case 'Y':
          $result .= $jalaliYear;
          break;
        case 'H':
          $result .= $date[1];
          break;
        case 'I':
          $result .= $date[0];
          break;
        case 'l':
          $result .= ($date[0] > 9) ? $date[0] : ' ' . (int)$date[0];
          break;
        case 'M':
          $result .= $date[2];
          break;
        case 'p':
          $result .= ($date[1] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر';
          break;
        case 'P':
          $result .= ($date[1] < 12) ? 'ق.ظ' : 'ب.ظ';
          break;
        case 'r':
          $result .= $date[0] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5] . ' ' . (($date[1] < 12) ? 'قبل از ظهر' : 'بعد از ظهر');
          break;
        case 'R':
          $result .= $date[1] . ':' . $date[2];
          break;
        case 'S':
          $result .= $date[5];
          break;
        case 'T':
          $result .= $date[1] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5];
          break;
        case 'X':
          $result .= $date[0] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5];
          break;
        case 'z':
          $result .= $this->date('O', $ts);
          break;
        case 'Z':
          $result .= $this->date('T', $ts);
          break;
        case 'c':
          $key = $this->dateWords(array('rh' => $date[6], 'mm' => $jalaliMonth));
          $result .= $date[1] . ':' . $date[2] . ':' . $date[5] . ' ' . $this->date('P', $ts) . ' ' . $key['rh'] . '، ' . $jalaliDay . ' ' . $key['mm'] . ' ' . $jalaliYear;
          break;
        case 'D':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2) . '/' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '/' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'F':
          $result .= $jalaliYear . '-' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '-' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 's':
          $result .= $ts;
          break;
        case 'x':
          $result .= mb_substr($jalaliYear, 2, 2) . '/' . ($jalaliMonth > 9 ? $jalaliMonth : '0' . $jalaliMonth) . '/' . ($jalaliDay < 10 ? '0' . $jalaliDay : $jalaliDay);
          break;
        case 'n':
          $result .= PHP_EOL;
          break;
        case 't':
          $result .= "t";
          break;
        case '%':
          $result .= '%';
          break;
        default:
          $result .= $currentChar;
          break;
      }
    }
    return ($language != 'en' ? $this->trNum($result, 'fa', '.') : $result);
  }

  /**
   * Makes timestamp from given jalali info
   * @param int $hour hour
   * @param int $minute minute
   * @param int $second second
   * @param int $jalaliMonth Jalali month
   * @param int $jajaliDay Jalali day
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @param int|boolean $isDST Daylight saving time
   * @return int The calculated time stamp
   */
  public function mktime($hour = '', $minute = '', $second = '', $jalaliMonth = '', $jajaliDay = '', $jalaliYear = '', $isDST = -1)
  {
    $hour = $this->trNum($hour);
    $minute = $this->trNum($minute);
    $second = $this->trNum($second);
    $jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
    $jajaliDay = $this->trNum($jajaliDay);
    $jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
    if($hour == '' && $minute == '' && $second == '' && $jalaliMonth == '' && $jajaliDay == '' && $jalaliYear == '') {
      return mktime();
    }
    else {
      list($year, $minute, $day) = $this->jalaliToGregorian($jalaliYear, $jalaliMonth, $jajaliDay);
      return mktime($hour, $minute, $second, $minute, $day, $year, $isDST);
    }
  }

  /**
   * Gets the Jalali info of given timestamp
   * @param int $timeStamp The requested time stamp
   * @param string $trNum The translation language of numbers
   * @return array Jalali info as an array
   */
  function getDate($timeStamp = '', $trNum = 'en')
  {
    $ts = ($timeStamp == '') ? time() : tr_num($timeStamp);
    $jDate = explode('_', $this->date('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z', $ts, '', $this->timeZone, $trNum));
    return array(
      'seconds' => $this->trNum((int)$this->trNum($jDate[6]), $trNum),
      'minutes' => $this->trNum((int)$this->trNum($jDate[2]), $trNum),
      'hours' => $jDate[1],
      'mday' => $jDate[3],
      'wday' => $jDate[7],
      'mon' => $jDate[5],
      'year' => $jDate[8],
      'yday' => $jDate[9],
      'weekday' => $jDate[4],
      'month' => $jDate[0],
      0 => $this->trNum($ts, $trNum)
    );
  }

  /**
   * Checks to see whether the given date is valid or not
   * @param int $jalaliMonth Jalali month
   * @param int $jalaliDay Jalali day
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @return boolean The check result of date validation
   */
  public function checkDate($jalaliMonth, $jalaliDay, $jalaliYear)
  {
    $jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
    $jalaliDay = $this->trNum($jalaliDay);
    $jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
    $lastDayOfMonth = ($jalaliMonth == 12) ? ($this->isLeapYear($jalaliYear) ? 30 : 29) : 31 - (int)($jalaliMonth / 6.5);
    return ($jalaliMonth > 0 && $jalaliDay > 0 && $jalaliYear > 0 && $jalaliMonth < 13 && $jalaliDay <= $lastDayOfMonth);
  }

  /**
   * Converts numbers of a string to English of Farsi
   * @param string $string The string to convert
   * @param string $language Target language (en|fa)
   * @param string $digitSeparator The replacement character for digit separator
   * @return string The converted string
   */
  public function trNum($string, $language = 'en', $digitSeparator = '٫')
  {
    $latinNumbers = array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '.');
    $farsiNumbers = array('۰', '۱', '۲', '۳', '۴', '۵', '۶', '۷', '۸', '۹', $digitSeparator);
    if($language == 'fa') {
      return str_replace($latinNumbers, $farsiNumbers, $string);
    }
    return str_replace($farsiNumbers, $latinNumbers, $string);
  }

  /**
   * Converts date to word equivalence
   * @param array $dateElements The date elements
   * @param string $glue The glue used to convert array to string
   * @return array|string The converted date as an string
   */
  public function dateWords($dateElements, $glue = '')
  {
    foreach($dateElements as $key => $value) {
      $value = (int)$this->trNum($value);
      switch($key) {
        case 'ss':
          $lastSecondChar = mb_substr($value, -2, 1);
          $tens = $tensAndOnes = $ones = '';
          if($lastSecondChar == 1) {
            $separator = '';
            $tenToTwenty = array('ده', 'یازده', 'دوازده', 'سیزده', 'چهارده', 'پانزده', 'شانزده', 'هفده', 'هجده', 'نوزده');
            $tensAndOnes = $tenToTwenty[mb_substr($value, -2, 2) - 10];
          }
          else {
            $lastThirdChar = mb_substr($value, -3, 1);
            $separator = ($lastSecondChar == 0 or $lastThirdChar == 0) ? '' : ' و ';
            $tenWords = array('', '', 'بیست', 'سی', 'چهل', 'پنجاه', 'شصت', 'هفتاد', 'هشتاد', 'نود');
            $tens = $tenWords[$lastSecondChar];
            $oneWords = array('', 'یک', 'دو', 'سه', 'چهار', 'پنج', 'شش', 'هفت', 'هشت', 'نه');
            $ones = $oneWords[$lastThirdChar];
          }
          $yearNumbers = array('12', '13', '14', '19', '20');
          $yearWords = array('هزار و دویست', 'هزار و سیصد', 'هزار و چهارصد', 'هزار و نهصد', 'دوهزار');
          $dateElements[$key] = (($value > 99) ? str_ireplace($yearNumbers, $yearWords, mb_substr($value, 0, 2)) . ((mb_substr($value, 2, 2) == '00') ? '' : ' و ') : '') . $tenWords . $separator . $tensAndOnes . $ones;
          break;
        case 'mm':
          $monthNames = array('فروردین', 'اردیبهشت', 'خرداد', 'تیر', 'مرداد', 'شهریور', 'مهر', 'آبان', 'آذر', 'دی', 'بهمن', 'اسفند');
          $dateElements[$key] = $monthNames[$value - 1];
          break;
        case 'rr':
          $dayWords = array('یک', 'دو', 'سه', 'چهار', 'پنج', 'شش', 'هفت', 'هشت', 'نه', 'ده', 'یازده', 'دوازده', 'سیزده',
            'چهارده', 'پانزده', 'شانزده', 'هفده', 'هجده', 'نوزده', 'بیست', 'بیست و یک', 'بیست و دو', 'بیست و سه',
            'بیست و چهار', 'بیست و پنج', 'بیست و شش', 'بیست و هفت', 'بیست و هشت', 'بیست و نه', 'سی', 'سی و یک');
          $dateElements[$key] = $dayWords[$value - 1];
          break;
        case 'rh':
          $weekDays = array('یکشنبه', 'دوشنبه', 'سه شنبه', 'چهارشنبه', 'پنجشنبه', 'جمعه', 'شنبه');
          $dateElements[$key] = $weekDays[$value];
          break;
        case 'sh':
          $animalYears = array('مار', 'اسب', 'گوسفند', 'میمون', 'مرغ', 'سگ', 'خوک', 'موش', 'گاو', 'پلنگ', 'خرگوش', 'نهنگ');
          $dateElements[$key] = $animalYears[$value % 12];
          break;
        case 'mb':
          $ancientMonths = array('حمل', 'ثور', 'جوزا', 'سرطان', 'اسد', 'سنبله', 'میزان', 'عقرب', 'قوس', 'جدی', 'دلو', 'حوت');
          $dateElements[$key] = $ancientMonths[$value - 1];
          break;
        case 'ff':
          $seasons = array('بهار', 'تابستان', 'پاییز', 'زمستان');
          $dateElements[$key] = $seasons[$value - 1];
          break;
        case 'km':
          $briefMonths = array('فر', 'ار', 'خر', 'تی‍', 'مر', 'شه‍', 'مه‍', 'آب‍', 'آذ', 'دی', 'به‍', 'اس‍');
          $dateElements[$key] = $briefMonths[$value - 1];
          break;
        case 'kh':
          $briefDays = array('ی', 'د', 'س', 'چ', 'پ', 'ج', 'ش');
          $dateElements[$key] = $briefMonths[$value];
          break;
        default:
          $dateElements[$key] = $value;
          break;
      }
    }
    return ($glue == '' ? $dateElements : implode($glue, $dateElements));
  }

  /**
   * Converts Gregorian date to Jalali
   * @param int $gregorianYear Gregorian year
   * @param int $gregorialMonth Gregorian month
   * @param int $gregorianDay Gregorian day
   * @param string $glue The glue to convert the result to string
   * @return array|string The Jalali date
   */
  function gregorianToJalali($gregorianYear, $gregorialMonth, $gregorianDay, $glue = '')
  {
    $gregorianYear = $this->trNum($gregorianYear);
    $gregorialMonth = $this->trNum($gregorialMonth);
    $gregorianDay = $this->trNum($gregorianDay);
    $yearReminderOfFour = $gregorianYear % 4;
    $elapsedDaysOfYear = array(0, 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334);
    $gregorianDaysOfYear = $elapsedDaysOfYear[(int)$gregorialMonth] + $gregorianDay;
    if($yearReminderOfFour == 0 && $gregorialMonth > 2) {
      $gregorianDaysOfYear++;
    }
    $leapDay = (int)((($gregorianYear - 16) % 132) * .0305);
    $after = ($leapDay == 3 or $leapDay < ($yearReminderOfFour - 1) or $yearReminderOfFour == 0) ? 286 : 287;
    $before = (($leapDay == 1 or $leapDay == 2) and ( $leapDay == $yearReminderOfFour or $yearReminderOfFour == 1)) ? 78 : (($leapDay == 3 and $yearReminderOfFour == 0) ? 80 : 79);
    if((int)(($gregorianYear - 10) / 63) == 30) {
      $after--;
      $before++;
    }
    if($gregorianDaysOfYear > $before) {
      $jalaliYear = $gregorianYear - 621;
      $jalaliDaysOfYear = $gregorianDaysOfYear - $before;
    }
    else {
      $jalaliYear = $gregorianYear - 622;
      $jalaliDaysOfYear = $gregorianDaysOfYear + $after;
    }
    if($jalaliDaysOfYear < 187) {
      $jalaliMonth = (int)(($jalaliDaysOfYear - 1) / 31);
      $jalaliDay = $jalaliDaysOfYear - (31 * $jalaliMonth++);
    }
    else {
      $jalaliMonth = (int)(($jalaliDaysOfYear - 187) / 30);
      $jalaliDay = $jalaliDaysOfYear - 186 - ($jalaliMonth * 30);
      $jalaliMonth += 7;
    }
    $result = array($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay);
    return ($glue == '' ? $result : implode($glue, $result));
  }

  /**
   * Converts Jalali date to Gregorian
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @param int $jalaliMonth Jalali month
   * @param int $jalaliDay Jalali day
   * @param string $glue The glue to convert the result to string
   * @return array|string The Gregorian date
   */
  function jalaliToGregorian($jalaliYear, $jalaliMonth, $jalaliDay, $glue = '')
  {
    $jalaliYear = $this->trNum($jalaliYear);
    $jalaliMonth = $this->trNum($jalaliMonth);
    $jalaliDay = $this->trNum($jalaliDay);
    $yearRemindeOfFour = ($jalaliYear + 1) % 4;
    $jalaliDaysOfYear = ($jalaliMonth < 7) ? (($jalaliMonth - 1) * 31) + $jalaliDay : (($jalaliMonth - 7) * 30) + $jalaliDay + 186;
    $leapDay = (int)((($jalaliYear - 55) % 132) * .0305);
    $after = ($leapDay != 3 and $yearRemindeOfFour <= $leapDay) ? 287 : 286;
    $before = (($leapDay == 1 or $leapDay == 2) and ( $leapDay == $yearRemindeOfFour or $yearRemindeOfFour == 1)) ? 78 : (($leapDay == 3 and $yearRemindeOfFour == 0) ? 80 : 79);
    if((int)(($jalaliYear - 19) / 63) == 20) {
      $after--;
      $before++;
    }
    if($jalaliDaysOfYear <= $after) {
      $gregorianYear = $jalaliYear + 621;
      $gregorianDay = $jalaliDaysOfYear + $before;
    }
    else {
      $gregorianYear = $jalaliYear + 622;
      $gregorianDay = $jalaliDaysOfYear - $after;
    }
    $gregorianDaysOfMonths = array(0, 31, ($gregorianYear % 4 == 0) ? 29 : 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
    foreach($gregorianDaysOfMonths as $gregorianMonth => $daysOfMonth) {
      if($gregorianDay <= $daysOfMonth) {
        break;
      }
      $gregorianDay -= $daysOfMonth;
    }
    $result = array($gregorianYear, $gregorianMonth, $gregorianDay);
    return ($glue == '' ? $result : implode($glue, $result));
  }

  /**
   * Checks to see whether the given Jalali year is leap year
   * @param int $jalaliYear Jalali year
   * @return boolean The result of leap year check
   */
  public function isLeapYear($jalaliYear)
  {
    return $jalaliYear % 33 % 4 - 1 == (int)($jalaliYear % 33 * .05);
  }
}

این تنظیمات رو به بخش components توی config/web.php اضافه کنید:
'jdf' => [
  'class' => 'appcomponentsJDF',
],
حالا توی برنامه میتونید با Yii::$app->jdf بهش دسترسی پیدا کنید و مثل توابع عادی PHP باهاش کار کنید. مثال:
<?= Yii::$app->jdf->date('Y/m/d'); ?>
پاسخ
تشکر شده توسط: meysam1366 , mahmod.net
#4
منظورم از توابع عادی اینه که برای راحتی بیشتر، پیشوند j رو ازش حذف کردم. مثال:
$jdf = Yii::$app->jdf;
echo $jdf->date('Y/m/d');
list($y, $m, $d) = explode('/', $date);
$ts = $jdf->mktime(0, 0, 0, $m, $d, $y);
$date = $jdf->date('l j F Y - H:i', $ts);
echo $jdf->trNum($date);
echo $jdf->trNum($y, 'fa');
پاسخ
تشکر شده توسط: meysam1366 , mahmod.net
#5
تشکر الان تاریخ را شمسی میکند ولی اشتباه
<?= Yii::$app->jdf->date('Y/m/d'); ?>

این کد تاریخ را درست نمایش می دهد ولی وقتی متغیر TIMESTAMP را توش قرار می دهم کاملا اشتباه نشان میدهد
اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین فرش دستباف ایران
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
به نظرم باید به جای Date از strftime استفاده کنید برای timestampکد:
Yii::$app->jdf->strftime('Y-m-d',$timestamp)
پاسخ
تشکر شده توسط:
#7
من تست کردم مشکلی نداشت. بازم چک میکنم اگه مشکلی بود درست میکنم میگذارم.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#8
نقل قول:به نظرم باید به جای Date از strftime استفاده کنید برای timestamp

توی strftime باید از فرمت دیگ ای به جای فرمت معمول تابع date استفاده بشه .
http://php.net/manual/en/function.strftime.php
---

دوسته عزیز میتونید این کلاس رو با composer نصب کنید روی Yii و خیلی راحت استفاده کنید توابع سریع تر و جدیدتر و البته دقیقتر هستن. به احتماله 99% مشکلی پیش نخواهد آمد. در صورت نگرفتن نتیجه timestamp رو قرار بدید.
لینک: https://github.com/elegantweb/JDateTime
مثال:

(new JDateTime(new DateTimeZone('Asia/Tehran')))->setTimestamp(630361800)->format('Y-m-d H:i:s');

برای داکیومنت و راهنمای توابع:
http://php.net/manual/en/class.datetime.php
پاسخ
تشکر شده توسط: meysam1366
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان