رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ایجاد اکسل در php
#1
سلام و خسته نباشید به دوستان عزیز
من میخوام خروجی اکسل از دیتابیسم بگیرم.
یعنی میخوام از هر جدولم خروجی اکسل داشته باشم.
به جداولم ی نگا بندازید (تصاویر رو زمیمه کردم)
مثلا به جان name نام قرار میدم در تیتر ها.
تو اینترنت خیلی جست و جو کردم و روش های مختلفی بود.
بهترین روشی که ارائه کرده بون استفاده از phpexcel بود.
من این کتابخونه رو دانلود کردم ولی نمیتونم باهاش کارکنم.
تو اینترنت نمونه کد های زیادی بود:

خواستم ببینم آیا شما دوستان کد آماده ای برای کار با این کتابخونه دارید.
من میخوام خیلی ساده و بدون پیچیدگی دیتابیسم رو به اکسل تبدیل کنم.


الآن به این کد ی نگ بندازید.
این کد ی اکسل ساده میسازه:
همونطور که میبیند اینجا جدول رو از چپ به راست ساخته.
چیکار کنم جدول رو از راست به چپ بسازه.
خیلی خیلی خیلی ممنون


<?php
require_once 'lib/PHPExcel.php';
$objPHPExcel = new PHPExcel(); // Create new PHPExcel object

$objPHPExcel = new PHPExcel(); // Create new PHPExcel object
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator("Sigit prasetya n")
               ->setLastModifiedBy("Sigit prasetya n")
               ->setTitle("Creating file excel with php Test Document")
               ->setSubject("Creating file excel with php Test Document")
               ->setDescription("How to Create Excel file from PHP with PHPExcel 1.8.0 Classes by seegatesite.com.")
               ->setKeywords("phpexcel")
               ->setCategory("Test result file");
// create style
$default_border = array(
  'style' => PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN,
  'color' => array('rgb'=>'1006A3')
);
$style_header = array(
  'borders' => array(
    'bottom' => $default_border,
    'left' => $default_border,
    'top' => $default_border,
    'right' => $default_border,
  ),
  'fill' => array(
    'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID,
    'color' => array('rgb'=>'E1E0F7'),
  ),
  'font' => array(
    'bold' => true,
    'size' => 16,
  )
);
$style_content = array(
  'borders' => array(
    'bottom' => $default_border,
    'left' => $default_border,
    'top' => $default_border,
    'right' => $default_border,
  ),
  'fill' => array(
    'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID,
    'color' => array('rgb'=>'eeeeee'),
  ),
  'font' => array(
    'size' => 12,
  )
);
// Create Header
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0)
      ->setCellValue('A1', 'NO')
      ->setCellValue('B1', 'PRODUCT CODE')
      ->setCellValue('C1', 'TITLE');
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle('A1:C1')->applyFromArray( $style_header ); // give style to header
 
// Create Data
$dataku=array(
       array('C001','Iphone 6'),
       array('C002','Samsung Galaxy S4'),
       array('C003','Nokia Lumia'),
       array('C004','Blackberry Curve'));
$firststyle='A2';
for($i=0;$i<count($dataku);$i++)
{
  $urut=$i+2;
  $num='A'.$urut;
  $code='B'.$urut;
  $title='C'.$urut;
  $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0)
      ->setCellValue($num, $i+1)
      ->setCellValue($code, $dataku[$i][0])
      ->setCellValue($title, $dataku[$i][1]);
  $laststyle=$title;
}
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle($firststyle.':'.$laststyle)->applyFromArray( $style_content ); // give style to header
 
// Rename worksheet
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Product');
// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
// Redirect output to a client’s web browser (Excel5)
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="listproduct.xls"'); // file name of excel
header('Cache-Control: max-age=0');
// If you're serving to IE 9, then the following may be needed
header('Cache-Control: max-age=1');
// If you're serving to IE over SSL, then the following may be needed
header ('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT'); // Date in the past
header ('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s').' GMT'); // always modified
header ('Cache-Control: cache, must-revalidate'); // HTTP/1.1
header ('Pragma: public'); // HTTP/1.0
 
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');
$objWriter->save('php://output');

 
?>

پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
درود
 • فایل های اکسل از آفیس ۲۰۰۷ به بعد از فرمت اوپن اکس ام ال (openXML) استفاده میکنند.(فایل هایی با فرمت .xlsx)
 • این فایل ها یک پوشه زیپ شده اند که اطلاعات شیت ها و جدوال و شیوه نمایش و غیره به صورت XMl نگه داری میکنند و ساختاری بسیار خوش تعریف دارند.
با اکس ام ال  که بلدید کار کنید و با زیپ و آن زیپ کردن. پس میتونید هر کاری با فایل های اکسل ورد پاور پوینت انجام بدهید.
اطلاعات بیشتر تو بخش مستندات وب سایت مایکروسافت.
 وبلاگ من => jgeek.ir

System.out.PrintLn("Say to Prof.James Gosling Java Never Dies ! I HATE Microsoft and its Technologies ! ");
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
$objPHPExcel->getActiveSheet()
   ->setRightToLeft(true);
این صفحه رو ببینید.
 PHPExcel docs
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان