رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اسکرول بی نهایت
#1
سلام دوستان ... من می خوام یه لیست ویو به حالت اسکرول بینهایت داشته باشم
کلاس اداپتور اینجوری تعریف کردم
package com.oneremind.oneremind;


import android.content.Context;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;class PostAddapor extends BaseAdapter {
    String[] result;
    Context context;
    int[] imageId;
    private static LayoutInflater inflater = null;

    public PostAddapor(BaseActivity mainActivity) {
        // TODO Auto-generated constructor stub

        context = mainActivity;
     //   imageId = prgmImages;
        inflater = (LayoutInflater) context.
                getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    }
    public  void setData(String[] title)
    {
        result = title;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return result.length;
    }

    @Override
    public Object getItem(int position) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return position;
    }

    @Override
    public long getItemId(int position) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return position;
    }

    public class Holder {
        TextView tv;
        ImageView img;
    }

    @Override
    public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Holder holder = new Holder();
        View rowView = inflater.inflate(R.layout.post_listview, null);

        holder.tv = (TextView) rowView.findViewById(R.id.txttitle);
      

        holder.tv.setText(result[position]);

        return rowView;
    }

}


کد دریافت اطلاعات از سرور با loopj

  public void getPost(int page)
    {

        RequestParams params=new RequestParams();
        params.put("username",G.username);
        params.put("password", G.password);

        AsyncHttpClient client = new AsyncHttpClient();
        client.post(G.baseUrl + "post/get_post?page=" + page, params, new AsyncHttpResponseHandler() {
            @Override
            public boolean getUseSynchronousMode() {
                return false;
            }

            @Override
            public void onStart() {
                loading.show();

                // called before request is started
            }

            @Override
            public void onSuccess(int statusCode, Header[] headers, byte[] responseBody) {
                Log.i("state", "state: " + statusCode);
                String res = new String(responseBody);
                try {
                    JSONArray result = new JSONArray(res);

                    //  List<PostList> postLists=new ArrayList<PostList>();


                    // String[] title = new String[0];
                    String[] title = new String[result.length()];

                    for (int i = 0; i <= result.length() - 1; ++i) {
                        title[i] += result.getJSONObject(i).getString("id");

                    }


                    addaptor.setData(title);

                    addaptor.notifyDataSetChanged();
                    listOfPost.setAdapter(addaptor);


                } catch (JSONException e) {
                    e.printStackTrace();
                }


                //  arr= new JSONArray(new String(responseBody));

                loading.hide();
            }


            @Override
            public void onFailure(int statusCode, Header[] headers, byte[] errorResponse, Throwable e) {
                // called when response HTTP status is "4XX" (eg. 401, 403, 404)
                loading.hide();

                Log.i("state", "state: " + statusCode);
            }

            @Override
            public void onRetry(int retryNo) {
                // called when request is retried
                loading.setTitle("on retry ...");
            }
        });
    }
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
با متد getAdapter آداپتر لیست ویو رو بگیرین و توی یه متغیر بگذارین و بعد با صدا زدن متد add بهش آیتم اضافه کنید. مثال:
adapter = listOfPost.getAdapter();
adapter.add(...);
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
از کلاس BaseAdapter مشتق نکنید. بهتره از ArrayAdapter استفاده کنید.
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان