خطا‌‌ها‌ی زیر رخ داد:
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آپلود از ساب دامین داخل روت (حل شد)
#1
من ادمین سایتم توی ساب دامین هست
http://admin.mysite.com

میخوام از ادمین عکس آپلود بشه توی فایلی تو دامین اصلی یعنی اینجا

http://mysite.com/app/upl/


دسترسی نمیده بهم

کد:
move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to access

سطح دسترسی هم 755 هست
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
کدتون را میزارید ؟
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#3
اکشن فرم رو به این صورت بفرستید
http://mysite.com/app/upl/
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#4
(29-03-1394، 09:42 ق.ظ)ابوالفضل زیارت بان نوشته: کدتون را میزارید ؟

[shcode=php]


<?php


class upload {
public function __construct() {

}function createThumbnail()
{
if(isset($_POST['submit'])) {

if(isset($_FILES['picture']) && !empty($_FILES['picture']['name'])) {
$pic_name = $_FILES['picture']['name'];
$pic_temp = $_FILES['picture']['tmp_name'];
$pic_size = $_FILES['picture']['size'];
$pic_type = $_FILES['picture']['type'];
$pic_error = $_FILES['picture']['error'];
$validExt = array('image/jpeg', 'image/gif', 'image/png');
$path = rootAddress;
if($pic_error == 0 ){
if($pic_size <= 16777216) {
if(in_array($pic_type, $validExt)) {
if($pic_type == $validExt[0]) {
$ext = '.jpg';
}
elseif($pic_type == $validExt[1]){
$ext = '.gif';
}
elseif($pic_type == $validExt[2]){
$ext = '.png';
}
$newName = md5(rand(0,9999)) . $ext;
echo rootAddress.$newName;
move_uploaded_file($pic_temp,rootAddress.$newName);
$src = ImageCreateFromJPEG($newName);
$width = ImageSX($src);
$height = ImageSY($src);
$x = $width / 2;
$y = $height / 2;
$dst = ImageCreateTrueColor($x, $y);
ImageCopyResampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $x, $y, $width, $height);
ImageJPEG($dst, rootAddress.'thumbnails/' . $newName);
ImageDestroy($dst);
ImageDestroy($src);
if (is_uploaded_file($_FILES['picture']['tmp_name'])){
return $newName;
}
}
else {
$error[]= 'این نوع فایل برای آپلود مجاز نیست';
}
}
else {
$error[] = 'حجم فایل بیش از حد مجاز است';
}
}
else {
$error[] = 'هنگام آپلود مشکلی پش آمده';
}
}
else {
$error[] = 'لطفا یک عکس انتخاب کنید';
}
}
}
}


[/shcode]
پاسخ
تشکر شده توسط:
#5
(29-03-1394، 11:58 ق.ظ)hamid نوشته: اکشن فرم رو به این صورت بفرستید
http://mysite.com/app/upl/

اکشن؟؟

عکس فقط قراره توی اون فایل ذخیره بشه
چرا اکشنو تنظیم کنم روی اونجا
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
یکبار این رو اکو کنید ببینید چی چاپ میشه:
[shcode=php]rootAddress.$newName[/shcode]
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#7
(29-03-1394، 01:08 ب.ظ)ADMIN نوشته: یکبار این رو اکو کنید ببینید چی چاپ میشه:
[shcode=php]rootAddress.$newName[/shcode]

http://mysite.ir/app/upl/54072f485cdb789...139561.jpg
پاسخ
تشکر شده توسط:
#8
خوب این الان اشتباهه. شما برای کار با فایلها توی اسکریپت باید مسیر فیزیکی بدین نه URL.
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#9
اینو تست کنید:
[shcode=php]$path = dirname(__FILE__) . '/../';[/shcode]
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#10
این تو روت خود ساب دامین آپلود میکنه
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#11
خوب یه /.. دیگه اضافه کنید. هرچی لازمه پوشه بالا برین با .. انجام بدین.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#12
شما دو آدرس اینجا بگذارید تا مسیر را دقیق بگیم :

1. آدرس اصلی پوشه public_html

2. آدرس اصلی پوشه subdomain از پوشه public_html
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#13
(29-03-1394، 01:56 ب.ظ)ADMIN نوشته: خوب یه /.. دیگه اضافه کنید. هرچی لازمه پوشه بالا برین با .. انجام بدین.

با این آدرس عکس اصلی آپلود میشه

[shcode=php]

$path = dirname(dirname(dirname(__FILE__))).'/app/upl/';

[/shcode]


اما
'thumbnails/
بهش اضافه میکنم thumbnail ارور میده ولی باز فایل اصلی آپلود میشه
پاسخ
تشکر شده توسط: sorkhabi
#14
اینو تست کنید:
[shcode=php]class upload {
public function __construct() { }

function createThumbnail()
{
if(isset($_POST['submit'])) {
if(isset($_FILES['picture']) && !empty($_FILES['picture']['name'])) {
$pic_name = $_FILES['picture']['name'];
$pic_temp = $_FILES['picture']['tmp_name'];
$pic_size = $_FILES['picture']['size'];
$pic_type = $_FILES['picture']['type'];
$pic_error = $_FILES['picture']['error'];
$validExt = array('image/jpeg', 'image/gif', 'image/png');
$path = dirname(dirname(dirname(__FILE__))).'/app/';
if($pic_error == 0 ){
if($pic_size <= 16777216) {
if(in_array($pic_type, $validExt)) {
if($pic_type == $validExt[0]) {
$ext = '.jpg';
}
elseif($pic_type == $validExt[1]){
$ext = '.gif';
}
elseif($pic_type == $validExt[2]){
$ext = '.png';
}
$newName = md5(rand(0,9999)) . $ext;
move_uploaded_file($pic_temp, $path . 'upl/' . $newName);
$src = ImageCreateFromJPEG($newName);
$width = ImageSX($src);
$height = ImageSY($src);
$x = $width / 2;
$y = $height / 2;
$dst = ImageCreateTrueColor($x, $y);
ImageCopyResampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $x, $y, $width, $height);
ImageJPEG($dst, $path . 'thumbnails/' . $newName);
ImageDestroy($dst);
ImageDestroy($src);
if (is_uploaded_file($_FILES['picture']['tmp_name'])){
return $newName;
}
}
else {
$error[]= 'این نوع فایل برای آپلود مجاز نیست';
}
}
else {
$error[] = 'حجم فایل بیش از حد مجاز است';
}
}
else {
$error[] = 'هنگام آپلود مشکلی پش آمده';
}
}
else {
$error[] = 'لطفا یک عکس انتخاب کنید';
}
}
}
}[/shcode]
پاسخ
تشکر شده توسط: sm_pakdel , sorkhabi
#15

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: Unable to access ad62cfd33e3870262d6bf5331c1f13b0.jpg in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 32
Warning: imagecreatefromjpeg(ad62cfd33e3870262d6bf5331c1f13b0.jpg) [function.imagecreatefromjpeg]: failed to open stream: No such file or directory in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 32
Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 33
Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 34
Warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 37
Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 38
Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 39
Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 40
Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/atrienir/public_html/admin/classes/class.upload.php on line 41
news Object ( [fields:news:private] => Array ( [id] => [cat_id] => 1 [owner_id] => [title] => cms [description] =>
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان